Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 3.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 405/2016

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

М.М.К.

Д.В.Г.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.2.2017г..

2

НОХД No 494/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.П.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Присъда от 3.2.2017г.
М.П.А.
Мотиви от 3.2.2017г.
мотиви

3

АНД No 522/2016

РДГ

В.Я.А.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 1018 от 01.12 2016г. издадено от Директора на РДГ Бургас, с коeто на В.Я.А. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл. 266, ал.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв. и са отнети вещите, предмет на нарушението: 20пр. куб.м. дърва за огрев, нарязани на 1м, както и вещите, послужили за извършване на нарушението-т.а. „Камаз“ с рег.№А9824 ВМ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

4

АНД No 523/2016

РДГ

Х.М.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1019 от 01.12 2016г. издадено от Директора на РДГ Бургас, с коeто на Х.М.Х. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл. 257, ал.1,т.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението
В законна сила от 7.3.2017г.