Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 2.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 520/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МАКРОАДВАНС АД

Р.Ж.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Макроадванс” АД, ЕИК: 201127485 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 147, ет.5, ап.14, представлявано от Виктор Георгиев Сергиев против Р.Ж.Д., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 422 ГПК да се приеме за установено спрямо ответницата, че съществува вземането на ищеца в размер на сумата от 7 875,20 лева /седем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 20 стотинки/ - непогасена главница по Договор за банков кредит № 018 от 28.03.2007г, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението - 08.06.2016 г. до изплащане на вземането; сумата от 2 027,54 лева /две хиляди двадесет и седем лева и 54 стотинки/- законна лихва за периода 26.11.2013 г. до 07.06.2015г.; сумата от 61,20 лева /шестдесет и един лева и 20 стотинки/ - такса за удостоверяване на подписи и връчване на нотариална покана. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Макроадванс” АД, ЕИК: 201127485 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 147, ет.5, ап.14, представлявано от Виктор Георгиев Сергиев за присъждане на съдебно деловодните разноски. ОСЪЖДА „Макроадванс” АД, ЕИК: 201127485 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 147, ет.5, ап.14, представлявано от Виктор Георгиев Сергиев да заплати на Р.Ж.Д., ЕГН ********** *** сумата от 750лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

НОХД No 500/2016

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

В.П.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 2.2.2017г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото- 1бр.тампон с тъмно червена течнист- запечатан със стикер „ВД №А6165“ и 1бр. парче от стъкло с тъмно червена течнист по него- запечатано със стикер „ВДІ А6214“ намиращи се на съхранение в РУ Карнобат, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, поради което О П Р Е Д Е Л И : № Постановява веществените доказателства по делото – 1 бр.тампон с тъмно червена течнист- запечатан със стикер „ВД №А6165“ и 1бр. парче от стъкло с тъмно червена течнист по него- запечатано със стикер „ВДІ А6214“, които да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. Препис от определението в тази му част след влизане в сила да се изпрати на началника на РУ МВР-Карнобат за унищожаване на съхраняваните веществени доказателства 1бр.тампон с тъмно червена течнист- запечатан със стикер „ВД №А6165“ и 1бр. парче от стъкло с тъмно червена течнист по него- запечатано със стикер „ВДІ А6214“. За унищожаването на веществените доказателства да се състави протокол, като препис от него се изпрати на РС-Карнобат за прилагане към настоящо дело. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия К. е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и като се съобрази, че изпълнението на наложеното на В.П.К. наказание от три месеца лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на В.П.К.,с ЕГН:**********,***, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-352/2016 г.на РУ -Карнобат, пр.вх. № 866/2016г. на РП-Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.П.К.
В законна сила от 10.2.2017г.

3

НОХД No 500/2016

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

В.П.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 2.2.2017г.
Подсъдимият В.П.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 29.08.2016г., около 00.15 часа влязъл в чуждо жилище – къша находяща се в гр. Карнобат на ул. ****, обитавана от М.П.С., като употребил за това сила – счупил с ръце стъкла на прозорци и деянието е извършено нощем -престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл. -престъпление по чл.170, ал.2, вр. ал.1 от НК. НАЛАГА на подсъдимия В.П.К. за извършеното престъпление по чл. 170, ал.2, вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т.1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подс. В.П.К. наказание в размер на ТРИ месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото-няма. Имуществени вреди – няма.
В.П.К.
В законна сила от 2.2.2017г.

4

ЧНД No 530/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

З.В.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 2.2.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения З.В.М., ЕГН **********,*** едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 18/2012г. по описа на РС Карнобат, НОХД № 149/2013г. по описа на РС Карнобат и НОХД № 307/2016г. по описа на РС Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения З.В.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от една година лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада от горепосоченото определено общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода изцяло изтърпяното наказание лишаване от свобода от З.В.М. по горепосочените НОХ Дела.
З.В.М.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения З.В.М., ЕГН **********,*** едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 18/2012г. по описа на РС Карнобат, НОХД № 149/2013г. по описа на РС Карнобат и НОХД № 307/2016г. по описа на РС Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения З.В.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от една година лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада от горепосоченото определено общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода изцяло изтърпяното наказание лишаване от свобода от З.В.М. по горепосочените НОХ Дела.
В законна сила от 18.2.2017г.

5

ЧНД No 532/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

А.Р.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 2.2.2017г.
А.Р.Т.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Р.Т., ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 18/2012 г. и по НОХД № 307/2016 г. – двете по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание на осъдения Т. от осем месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 18.2.2017г.

6

НОХД No 53/2017

Престъпления против радиосредства и далекосъобщения

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Р.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 2.2.2017г.
В.Р.К.
На осн. чл.347, ал. 1 от НК, чл.54 от НК на обвиняемият В.Р.К. се определя наказание 6 месеца лишаване от свобода като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.
В законна сила от 2.2.2017г.