П Р О Т О К О Л

 

31.01.2017 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      V    състав

На тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                           

                                            Съдебни заседатели: 1…………………………..

                                                            2….……………………….

                                                       

Секретар……………………ДАРИНА ЕНЕВА…...……………………………

Прокурор…………………ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА.....…………………………

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……КОСТАДИНОВ……..

Ч Н Дело № ……….498.............по описа за............2016......................година

На именното повикване в ……..…….11.40..............................часа се явиха:

        

Молителят  Т.Х.Б., редовно призован,  лично и с адв. Д..

Районна прокуратура Карнобат, редовно призована за нея се явява прокурорът Петкова.

АДВ. Д.: Ход на делото.

МОЛИТЕЛЯТ Б.:  Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ ПЕТКОВА:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на делото.

Снема самоличността на молителя:

            Т.Х.Б. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ***, ЕГН **********

         Постъпила е молба от Т.Х.Б., с  която същият иска да  бъде постановена  реабилитация  по отношение наложеното му със споразумение № 26 от 25.02.2009 година по НОХД № 81/2009 г. по описа  на РС- Карнобат наказание.  

ПОСТЪПИЛА е  актуална справка за съдимост рег. № № 60 от 30.01.2017 г. на Бюро съдимост при РС-Карнобат, ведно с бюлетини за съдимост на молителя Т.Х.Б..

Към молбата на осъдения са приложени: служебна бележка от Окръжна прокуратура, ОСС гр. Бургас, Удостоверение от ГД“ИН“ – Сектор „Пробация“ – Бургас, Удостоверение от РП-Карнобат по НОХД № 81/2009 г. на КРС, удостоверение от РП-Бургас по НОХД № 3470/2006 г. на БРС, разпореждане № 0214/2006 г. на АДВ – Бургас, свидетелство за съдимост, служебна бележка от Рс-Карнобат за платена глоба по НОХД № 81/2009 г. на КРС, удостоверения за раждане на дете – 2 бр., удостоверение за сключен граждански брак.

ПРОКУРОРЪТ ПЕТКОВА: Считам, че молбата е допустима и следва да бъде разгледана. Искания за доказателства нямам.

АДВ. Д.: Поддържам молбата. Представям и моля да  приемете характеристика на кмета на с. Манолич относно личността на молителя. Нямам други искания, няма да соча доказателства.

МОЛИТЕЛЯТ Т.Х.Б.: Поддържаме молбата си за реабилитация. Нямам други доказателства.  Придържам се към казаното от адв. Д..

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, респ. към молбата на молителя, а именно: служебна бележка от Окръжна прокуратура, ОСС гр. Бургас, Удостоверение от ГД“ИН“ – Сектор „Пробация“ – Бургас, копие от личната карта на молителя, удостоверение от РП-Карнобат във връзка с НОХД № 81/2009 г. на КРС, удостоверение от РП-Бургас по НОХД № 3470/2006 г. на БРС, разпореждане № 0214/2006 г. на АДВ – Бургас, свидетелство за съдимост, служебна бележка от РС-Карнобат за платена глоба по НОХД № 81/2009 г. на КРС, удостоверения за раждане на дете – 2 бр., удостоверение за сключен граждански брак, характеристика на кмета на с.Манолич, както и  постъпилата по делото актуална справка за съдимост рег. № 60 от 30.01.2017 г. на Бюро съдимост при РС-Карнобат.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОБЯБЯВА съдебното следствие за приключено и пристъпва  към изслушване на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ ПЕТКОВА: Уважаеми г-н председател, считам че от събраните по делото доказателства са налице основания за реабилитация на осъдения Б., поради което и подадената молба намирам за основателна и считам, че следва да бъде уважена. Видно от приложената справка за съдимост на осъдения Б. същия е осъден по две НОХД № 3470/2006 г. по описа на РС-Бургас  със споразумение влязло в законна сила на 3.01.2007 г. и по НОХД № 81/2009 г. по описа на РС-Карнобат, по споразумение влязло в законна сила на 25.05.09 г. По първото НОХД същият е осъден на наказание 3 месеца ЛОС изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години, както и на наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като е приспаднато на основание чл. 59 от НК времето през което е бил лишен по адм. ред от това право считано от 31.10.06 г. По второто НОХ Д№ 81/09 г. осъдения Б. е било наложено наказание пробация в размер на 2 години, както и наказание глоба в размер на 200 лв. и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 години, като на основание чл. 59 му е приспаднато времето през което е бил лишен по адм. ред считано от 28.08.08 г.

По първото НОХД изпитателния срок в размер на 3 години е изтекъл към настоящия момент, то е към 3.01.2007 г. е изтекъл изпитателния срок наказанието лишаване от свобода за срок от 3 месеца по първото НОХД. Наказанието от право да управлява МПС за срок от 6 месеца е изтърпяно на 1.05.2007 г., наказанието пробация по второто НОХД № 81/09 е изтърпяно на 10.03.2011 г., наказанието глоба в размер на 200 лв. е изтърпяно на 25.02.2009 г., когато е платена глобата и наказанието лишаване от право да управлява МПС по второто НОХД е изтърпяно на 28.08.2010 г.

Т.е. считам, че от изтърпяване наложените наказания по двете НОХД са изтекли повече от 3 години, като от събраните по делото доказателства осъденият е представил такива за добро поведение, няма образувани и неприключени досъдебни производства срещу него, както и видно от приложената от кметството характеристика същият е охарактеризиран с добро поведение. Приложил е и доказателства, че е семеен с две деца, което също считам, че следва да бъде взето предвид като доказателство за добро поведение. Тъй като по двете НОХД по които е осъден Б. същият е осъден по престъпление по чл. 343Б ал.1 по първото и ал. 2 от НК за второто не са налице основания за  причинени вреди, т.е. в резултат на тези престъпления няма причинени вреди, поради което считам, че единственото което следва да бъде взето предвид по чл. 87 ал.1 това е изтеклия 3 годишен срок и доброто поведение. Не следва да бъде взета предвид втората хипотеза, че при умишлени престъпления да е причинил причинените вреди. Предвид изложеното моля да постановите определение.

 АДВ. Д.: Уважаеми г-н председател, изцяло поддържам казаното от прокурора. Имайки предвид, че подзащитния ми е осъден по две НОХД № 3470/06 г. на РС-Бургас и  НОХД № 81/09 г. на РС-Карнобат и по двете НОХД са представени документи за изтърпени наказания, документи  за изтърпени наказания за лишаване от право да управлява МПС и документи за платени глоби. Реабилитацията по първата присъда е изтекъл на 3.01.2010 г., а по втората на 10.05.11 г. моля, имайки предвид и приложената справка за липсата на висящи дела, приложените към настоящия момент доказателства, това е едно семейно лице, трудово ангажиран, той се е поправил, не е извършвал тежки умишлени престъпления, моля да постановите реабилитация по двете НОХД, предвид изложеното, в тази връзка Ви моля за решение.

МОЛИТЕЛЯТ Б.: Придържам се към казаното от адвоката ми.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, както и становищата на страните намира,че предявеното искане за постановяване реабилитацията на молителя по отношение на описаните в молбата му присъди е напълно основателно и като такова същото следва да бъде уважено.

За да достигне до този си извод настоящият съдебен състав по-конкретно се съобрази със следното :

Въз основа на споразумение от 03.01.2007 година на Районен съд-град Бургас по НОХД № 3470/2006 година молителят Б. е бил осъден на три месеца лишаване от свобода,като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието е било отложено за срок от три години и го е лишил от правото да управлява МПС за срок от шест месеца,като е приспаднал на основание чл.59 от НК времето,през което е бил лишен по административен ред от това право,считано от 31.10.2006 година.

Въз основа на споразумение № 26/ 25.02.2009 година по НОХД № 81/2009 година по описа на Районен съд-град Карнобат на същия е било определено  наказанието пробация със следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две поредни години и безвъзмезден труд в размер на 200 часа за срок от две поредни години,на основание чл.343Б,ал.2,във връзка с чл.343Б,ал.1 от НК му е наложил наказанието "глоба" в размер на 200.00 лева и го е лишил от правото да управлява МПС за срок от две години,а на основание чл.59,ал.3 от НК е приспаднал времето,през което е бил лишен по административен ред да управлява МПС,считано от 28.08.2008 година.

 

         От приетите по делото доказателства и най-вече от свидетелството и справката за съдимост на  молителя се установява по несъмнен начин,че са изтекли повече от три години от изтърпяването на последното,наложено му наказание.

Освен това от събраните по делото доказателства е видно,че молителя Б. не е извършвал други умишлени престъпления от общ характер, за които се предвижда наказание ЛОС.В тази връзка на следващо място е нужно да се отбележи и това, че от представените удостоверения,издадени съответно от Окръжна прокуратура гр. Бургас и Районна прокуратура гр. Карнобат и Районна прокуратура град Бургас , се установява по несъмнен начин липсата на образувани спрямо молителя наказателни производства.

Горепосоченият извод на съда следва и от представеното по делото удостоверение, издадено от АДВ РД гр. Бургас, от което се установява по безсъмнен начин, че няма невъзстановени от деянията на молителя имуществени вреди.

От представената по делото характеристика, издадена от  Кметството на село Манолич се установява,че молителя не е имал противообществени прояви, т.е. той се ползва сред своите съселяни с авторитета на трудолюбив, общителен, отзивчив и уважителен човек, почитащ установения обществен ред, както и като добър и отговорен родител.

Ето защо съобразно всичко изложено по-горе съдът намира, че искането на  за реабилитирането му по отношение на описаните в молбата му присъди следва да бъде уважено.

 

Мотивиран от гореизложените си съображения, съдът

 

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

РЕАБИЛИТИРА Т.Х.Б.,ЕГН-**********,***,по отношение извършените от него престъпления по НОХД № 3470/2006 година по описа на Районен съд-град Бургас и по НОХД № 81/2009 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

 

          НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да се обжалва с частна жалба или протестира с частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок,считано от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.00 часа.

 

 

 

 

                                                              СЕКРЕТАР:

                                                           

 

 

                                                 

 

             РАЙОНЕН  СЪДИЯ :