Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                          

                                                    8 / 31.1.2017 г.

 

                                        гр.Карнобат,31.01.2017 година

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд ………………. колегия в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                     

                                                            Председател :ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                                                2.

при секретаря Веска Х.   и в присъствието на прокурора ……….. като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 336 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид :

   

    Производството по делото е по чл. 247  от ГПК. Същото е образувано във връзка с постъпила молба от пълномощника на ищците по делото

адвокат П.,в която моли съдът да извърши поправка на очевидни фактически грешки в решение № 175/07.12.2016 година по горепосоченото дело.По реда на ал.2 на чл.247 от ГПК съдът е съобщил за констатираните очевидни фактически грешки и съответно-дал на  молителите указания за представяне от тяхна страна на отговори в едноседмичен срок,считано от получаване съобщенията.От страна на същите не са получени отговори в законния седемдневен срок.

    Въпреки липсата на отговори съдът прецени,че с оглед осъществяването на процесуална икономия,предотвратяването на излишни разходи на време и средства на страните,както и от гледна точка безспорността на нуждата от извършване поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка не се налага провеждането на открито съдебно заседание,а споменатата поправка следва да бъде отстранена посредством постановяване решение в този смисъл в закрито съдебно заседание.

След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното.

Поправката на очевидна фактическа грешка на основание чл.247 от ГПК по своята същност е безсрочно и напълно допустимо процесуално действие,като освен това то е и напълно основателно,поради следните съображения :

В производството по делото съдът,в диспозитива на решението на пета страница,шести ред след постановяването "реши" вместо "село Екзарх Антимово,община Карнобат" е посочено "село Чубра,Община Сунгурларска,Област Бургаска".

  На страница седма от решението на двадесет и пети ред от горе надолу не е добавено "по" преди текста "1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я.",както и на двадесет и шести ред също не е добавено "по" преди теста "1/45 идеални части за П.Д. Липчева,В.М. и Д.Д.М.".В мотивите към решението си още преди това обаче съдът изрично е посочил,че от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че

процеснитге земи се намират в землището на село Екзарх Антимово,Община Карнобат,както и че съделителите Д.Г.М. и П.Г.Я. имат по 1/30 идеални части от процесните имоти,а Д.Г.М. и П.Г.Я. имат по 1/45 идеални части.

    Съобразно гореизложеното следва извода,че от страна на съда в диспозитива на гореупоменатото негово решение е допусната очевидна фактическа грешка,което от своя страна налага нейното поправяне по реда на чл.247 от ГПК.По-конкретно тази поправка е необходимо да се изрази в това,че именно в диспозитива на решението,респективно-на пета стратица,шести ред след постановяването "реши" вместо тескта "село Чубра,Община Сунгурларска,Област Бургаска" следва да се чете "село Екзарх Антимово,община Карнобат",  на страница седма от решението на двадесет и пети ред от горе надолу текста вместо "1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." следва да се чете " по 1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." и на двадесет и шести ред на същата страница текста "1/45 идеални части за П.Д. Липчева,В.М. и Д.Д.М." следва да се чете " по 1/45 идеални части за П.Д. Липчева, В.М. и Д.Д.М.".

    Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И   :

 

      ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 175/07.12.2016 година,постановено по гражданско дело № 366/2015 година по описа на Карнобатския районен съд,респективно-в диспозитива  на същото като на пета стратица,шести ред след постановяването "реши" вместо текста "село Чубра,Община Сунгурларска,Област Бургаска" следва да се чете "село Екзарх Антимово,община Карнобат",  на страница седма от решението на двадесет и пети ред от горе надолу текста вместо "1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." следва да се чете " по 1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." и на двадесет и шести ред на същата страница текста "1/45 идеални части за П.Д. Липчева,В.М. и Д.Д.М." следва да се чете " по 1/45 идеални части за П.Д. Липчева, В.М. и Д.Д.М.".

     Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните,като същото следва да се счита за неразделна част от решение 175/07.12.2016 година,постановено по настоящото гражданско дело № 336/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :