Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 31.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 336/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.С.К.,
Н.Т.Д.,
С.Ж.Х.,
И.Х.И.,
С.Г.К.,
Д.Г.М.,
В.Д.М.,
Д.Д.М.,
П.Д.Л.,
В.П.Д.,
Т.П.В.,
К.В.К.,
К.Б.Б.,
М.С.И.,
М.Д.К.,
Н.Й.К.

П.Г.Я.,
К.Т.И.,
С.Х.И.,
М.В.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 31.1.2017г.
Р Е Ш И : ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 175/07.12.2016 година,постановено по гражданско дело № 366/2015 година по описа на Карнобатския районен съд,респективно-в диспозитива на същото като на пета стратица,шести ред след постановяването "реши" вместо текста "село Чубра,Община Сунгурларска,Област Бургаска" следва да се чете "село Екзарх Антимово,община Карнобат", на страница седма от решението на двадесет и пети ред от горе надолу текста вместо "1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." следва да се чете " по 1/30 идеални части за Д.Г.М. и П.Г.Я." и на двадесет и шести ред на същата страница текста "1/45 идеални части за П.Д. Липчева,В.М. и Д.Д.М." следва да се чете " по 1/45 идеални части за П.Д. Липчева, В.М. и Д.Д.М.". Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните,като същото следва да се счита за неразделна част от решение № 175/07.12.2016 година,постановено по настоящото гражданско дело № 336/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

ЧНД No 498/2016

Производство по молби за реабилитация

Т.Х.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 31.1.2017г.
РЕАБИЛИТИРА Т.Х.Б.,ЕГН-**********,***,по отношение извършените от него престъпления по НОХД № 3470/2006 година по описа на Районен съд-град Бургас и по НОХД № 81/2009 година по описа на Районен съд-град Карнобат.