Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 30.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 39/2017

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.Ж.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Ж.С., ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Д.Ж.С.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Ж.С., ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила от 7.2.2017г.

2

НОХД No 39/2017

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.Ж.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 30.1.2017г.
Д.Ж.С.
На осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а” и буква „б”, вр. чл. 18, ал. 1, предл. ІІ от Наказателен кодекс, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемият Д.Ж.С. се определя наказание ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС като на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС следва да се изтърпи в Затвор. На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието.
В законна сила от 30.1.2017г.

3

НОХД No 45/2017

Привилегирован състав на длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

И.А.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на И.А.С., ЕГН **********,***« Георги Кондоров» № 22, неосъждан мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по бързо производство № 282 ЗМ-17/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
И.А.С.
В законна сила от 7.2.2017г.

4

НОХД No 45/2017

Привилегирован състав на длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

И.А.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 30.1.2017г.
1.Обвиняемият И.А.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер, за това, че на 22.01.2017 г. в град Карнобат, Бургаска област, в игрална зала на „Европетрол” ЕООД, с ЕИК 102636724, находяща се на ул. „****, в качеството си на длъжностно лице – крупие в игралната зала, назначен по трудов договор № 321 от 14.12.2016г., присвоил чужди пари в размер на 7245 (седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, собственост на „Европетрол” ЕООД, с ЕИК 102636724 , връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като до приключване на съдебното следствие присвоените пари са възстановени - престъпление по чл. 205, ал.1, т.1 вр. чл. 201 от НК. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3.За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 205, ал.1, т.1 НК вр. чл. 201 НК вр. чл. 54, ал.1 НК на обвиняемия И.А.С. се определя наказание наказание "лишаване от свобода" за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. 4. Веществените доказателства – сума пари в размер на 7245 лв., иззети и описани в протокол за доброволно предаване, съставен на 23.01.2017 г. са върнати на собственика „Европетрол” ЕООД, с ЕИК 102636724. 5.Имуществените вреди са възстановени. 6.Разноските по делото няма. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
И.А.С.
В законна сила от 30.1.2017г.