Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 26.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 486/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

И.П.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 26.1.2017г.
И.П.П.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.П.П. …. от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.134, ал.2, предл. “второ“, вр. ал.1 от Наказателния кодекс …., като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
Мотиви от 26.1.2017г.
В законна сила от 7.3.2017г.

2

НОХД No 528/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.Ж.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 26.1.2017г.
Д.Ж.С.
На осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налагала наказание от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието да се изтърпи в затвор от закрит тип.
В законна сила от 26.1.2017г.