Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 24.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 406/2016

Агенция "Митници"

Ж.К.К.

АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 24.1.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1256/2016 г. от 12.10.2016 година на началника на Митница-град Бургас,с което на Ж.К.К.,ЕГН -**********,***,за нарушение разпоредбата на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове,като на основание чл.128,ал.2 от ЗАДС е наложено наказанието „глоба” в размер на 1000.00 лева,като на основание чл.124,ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките,предмет на нарушението,а именно : тютюн за пушене-0.200 килограма с общ размер на дължимия акциз 30.40 лева,определен съобразно разпоредбата на чл.38 от ЗАДС. ОСЪЖДА Ж.К.К.,ЕГН -**********,***,да заплати сумата 5(пет) лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено