Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 19.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 797/2016

Искове за развод и недействителност на брака

К.Ж.С.

А.И.С.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 19.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.