Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 18.1.2017г. до 18.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1145/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.Л.Г.П. Л.Д.Н.,
А.Д.Н.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 18.1.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 231 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1145/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд. ОСЪЖДА К.Л.Г.-П. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд – Карнобат държавна такса в размер на 100.00 лв. /сто лева/, както и сумата от 5 лв. /пет лева/ за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми да се внесат по сметка на Районен съд – Карнобат.