Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 12.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 527/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ОТП " ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

В.Б.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 12.1.2017г.
ОСЪЖДА В.Б.М., ЕГН ********** с адрес ***, ДА ПЛАТИ на „ОТП Факторинг –България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район - Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 19, ет. 2, ЕИК 202317122, представлявано от Илка Георгиева Д.- Мазгалева - Изп. директор и Емил Димитров Кръстев – прокурист, сумата от 3113,45 лв. (три хиляди сто и тринадесет лева и 45ст.), представляваща сума от падежирали главници за периода от 09.11.2015г. до 09.01.2017г., по вземане прехвърлено от „БАНКА ДСК“ ЕАД на „ОТП Факторинг –България“ ЕАД с договор за покупка продажба от 17.09.2012г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба -05.04.2016г. до окончателното плащане, като отхвърля иска за главница в размера му над уважената част от 3113,45 лв. до претендирания размер от 5009,98 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА В.Б.М., ЕГН ********** с адрес ***, ДА ПЛАТИ на „ОТП Факторинг –България“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район - Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 19, ет. 2, ЕИК 202317122, представлявано от Илка Георгиева Д.- Мазгалева - Изп. директор и Емил Димитров Кръстев – прокурист, сумата от 223,85 лв. (двеста двадесет и три лева и 85 ст.), представляваща сума от падежирали договорни лихви за периода от 09.11.2015г. до 09.01.2017г., по вземане прехвърлено от „БАНКА ДСК“ ЕАД на „ОТП Факторинг –България“ ЕАД, с договор за покупко- продажба на вземания от 17.09.2012г. ОСЪЖДА В.Б.М., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ПЛАТИ на „ОТП Факторинг –България“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район - Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 19, ет. 2, ЕИК 202317122, представлявано от Илка Георгиева Д.- Мазгалева - Изп. директор и Емил Димитров Кръстев – прокурист, сумата от 478,23 лв.(четиристотин седемдесет и осев лева и 23ст.), представляваща направените от ищеца „ОТП Факторинг –България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район - Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 19, ет. 2, ЕИК 202317122, представлявано от Илка Георгиева Д.- Мазгалева - Изп. директор и Емил Димитров Кръстев – прокурист разноски по делото. ОСЪЖДА „ОТП Факторинг –България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район - Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 19, ет. 2, ЕИК 202317122, представлявано от Илка Георгиева Д.- Мазгалева - Изп. директор и Емил Димитров Кръстев – прокурист ДА ПЛАТИ на В.Б.М., ЕГН ********** с адрес *** сумата от 362,98 лв.(триста шестдесет и два лева и 85ст.), представляваща направените от ответника В.Б.М., ЕГН ********** с адрес *** разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.