Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 8.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 666/2015

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

П.В.И.

К.П.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.3.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от П.В.И. с ЕГН ********** *** срещу К.П.К. с ЕГН ********** *** с която П.В.И. моли съда да ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.П.К. , че последният в качеството му на длъжник поради неизпълнение на сключен между тях договор за наем на земеделски земи му дължи сумата от 1410, 53 лв. , представляваща неизплатена и дължима му се наемна цена за ползването на земеделската му земя – ниви с площ от 40, 301 дка находящи се в землището на село Черково , Община Карнобат, обл. Бургаска , а именно : 1. Нива с площ от 14, 001 дка в местността Горската кашла образуваща поземлен имот № 017131 по плана за земеразделяне на землището на село Черково , 2.нива с площ от 8, 449 дка в местността Еркесията представляваща поземлен имот № 036162 и 3. Нива с площ от 17, 850 дка находяща се в местността Гаргата образуваща поземлен имот № 041081 , за стопанската 2013/ 2014 година и която сума е присъдена със заповед № 282 от 22.5.2015 година за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по ч. гр.д. № 441 / 2015 година по описа на Районен съд Карнобат , както и отделно законовата лихва за забава върху същата горепосочена главница , считано от датата на подаването на заявлението по чл. 410 от ГПК за издаването на същата заповед за изпълнение – 20.05.2015 година до окончателното изплащане на вземането – горепосочената главница, като неоснователен и недоказан изцяло.

2

Гражданско дело No 46/2017

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД

Х.С.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.3.2017г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 46/2017 г. по описа на Карнобатски районен съд.