Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 6.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 738/2016

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

КРЕДИ ЙЕС ООД ГР.ХАСКОВО

Р.И.Р.,
Д.М.Ж.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 6.1.2017г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 738/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищецът Креди йес ООД гр. Хасково чрез пълномощника му и процесуален представител юрисконсулт Ш. нередовности на исковата молба по чл.128 т.2 от ГПК с невнасянето на указаната му държавна такса в размер на 141,53 лв. дължима се по чл. 1 от ТДТ, които се събират от съдилищата по ГПК.