П Р И С Ъ Д А

 

№ 1 / 5.1.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,   ІІІ    състав

На пети януари две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1…………………………..

                                                                                 2…………………………..

 

Секретар ……………………Д.Е.……............................................

Прокурор..............................М.И.............................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

наказателно общ характер дело номер 527 по описа за 2016 година

 

Предаден е на съд Ж.К.А., ЕГН ********** ***  по обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Карнобатската районна прокуратура поддържа обвинението, но пледира, че в случая спрямо подсъдимия А.  са налице основанията предвидени в чл. 78а от НК, като моли съдът да му наложи административно наказание в границата на такова наказание глоба предвидено в горепосочената разпоредба, но в размер определен от съда.

Защитата на подс. А. в съдебно заседание пледира също за налагане на административно наказание на подсъдимия по смисъла на чл. 78а от НК, тъй като твърди, че са налице всички основания същият подсъдим да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание, като моли същото административно наказание да бъде в размер на минимума, посочен в разпоредбата на чл. 78а от НК. Подсъдимият А. признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и също моли да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от НК в минимален размер.

Делото се разгледа по реда на глава ХХVІІ от НПК и съдебното следствие се проведе по правилата на чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът след като се съобрази с направените пълни самопризнания от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Бързото  производство е започнато на основание чл.356 ал.3 от НПК на 18.12.2016 г. срещу Ж.К.А. с ЕГН:********** *** за извършено престъпление по чл.343 в,ал.2;вр.ал.1 от  НК

С постановление на водещия разследването от 22.12.2016 г. Ж.К.А. с ЕГН:********** *** е привлечен като обвиняем затова, че на 18.12.2016 г., около 15.10 часа в гр.Карнобат обл. Бургаска  на улица „Е.в.“ до дом № 2, по посока от ул. “А.П.“ към ул.“Ц.Ц.“, е управлявал МПС - л.а. ”Хонда Сивик“ с рег.№ ***, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, с НП № *** от 13.10.2015г. на Началник РУ-Несебър , влязло в законно сила на 28.03.2016г.-   престъпление по чл.343 в,ал.2;във вр.ал.1 от  НК.

В хода на разследване се установи следната фактическа обстановка:

Подс. Ж.К.А. с ЕГН:********** ***  не е бил правоспособен като водач на МПС и съответно не  е притежавал СУМПС.

 Подс. Ж.А. е бил наказван по административен ред  за управление на МПС без свидетелство за управление,  с НП №*** от 13.10.2015 г. на Началник РУ-Несебър, влязло в законно сила на 28.03.2016г.

На 18.12.2016г., около 15.10 часа в гр.Карнобат обл.Бургаска  на улица „Е.в.“ до дом № 2, по посока от ул.“А.П.“ към ул.“Ц.Ц.“,  подс. Ж.А.  е  управлявал МПС - л.а.  ”Хонда Сивик“ с рег.№ ***, когато е спрян за проверка от автопатрул при РУ-Карнобат в състав св.Г.И.К. и И.Х.Д. и двамата на длъжност  мл.автоконтрольор в РУ-Карнобат.   Св.  Д.   установил самоличността на подс.А.  и извършил проверка на неговите документи и документите на автомобила. При извършената проверка св.Д. установил, че водача не притежава СУМПС и  е неправоспособен, като водач на МПС.

Св.Д. съставил АУАН на подс.А. по ЗДвП за установеното нарушение на чл.150 от ЗДвП и уведомил ОДЧ на РУ-Карнобат.    

 

 От събраните по делото материали безспорно се установява, че подс. Ж.К.А.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на прест. по чл.343в,ал.2;във вр.ал.1 от НК   

За съставомерността на престъплението по чл.343в, ал.2;във вр.ал.1 от НК е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответното свидетелство за управление на МПС. Видно от доказателствата по делото, подс. А. не е бил правоспособен като водач на МПС и съответно не е притежавал СУМПС. Подс. Ж.А. е бил наказван по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление,  с НП №*** от 13.10.2015г. на Началник РУ-Несебър, влязло в законна сила на 28.03.2016г.

         Така приетата за установена фактическа обстановка в обвинителния акт се приема на основание самопризнанията на подсъдимия Ж.А. и се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства чрез следните доказателствени средства: показанията на свидетелите  И.Х.Д. и Г.И.К., докладна записка,  справка за нарушителя – водач Ж.А., АУАН № *** от 18.12.2016 г.,  справка за съдимост на подсъдимия и препис от влязлото спрямо него в законна сила наказателно постановление № *** от 13.10.2015 г. на Началник РУ-Несебър. От справката за съдимост на подс. А. рег. № 1048/20.12.2016 год. на РС Карнобат е видно, че същият е неосъждан. Следователно съдът намира, че спрямо него следва да се приложи разпоредбата на чл. 78а от НК и на същият следва да му бъде наложено наказание от вида на административното наказание по същата разпоредба на НК.

         Направените самопризнания от подсъдимия, подкрепено от фактите, установени чрез изброените доказателствени средства водят до категоричния и безспорен извод, че автор на престъплението е подсъдимия Ж.А..

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

От установените по делото факти съдът приема, че подсъдимият Ж.К.А. е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2, във вр. ал.1 от  НК, като на 18.12.2016 г., около 15.10 часа в гр.Карнобат, обл.Бургаска  на улица „Е.в.“ до дом № 2, по посока от ул.“А.П.“ към ул.“Ц.Ц.“, е  управлявал МПС - л.а.  ”Хонда Сивик“ с рег.№ ***, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, с НП № *** от 13.10.2015г. на Началник РУ-Несебър, влязло в законна сила на 28.03.2016г.

Деянието от подсъдимия А. е извършено при форма на вината-пряк умисъл, по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като е съзнавал обществения му характер, предвиждал е настъпването на неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

 

  ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

 При определяне на наказанието съдът следва да се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и определи наказанието задължително при условията на чл.58а, ал. 1 от НК, ако същият подсъдим не следва да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание по реда на раздел ІV от глава VІІІ от НК.

За извършеното от подсъдимият А. престъпление по чл. 343в ал.2 вр. ал. 1 от НК е предвидено наказание от една до три години лишаване  свобода, както и глоба от 500 до 1200 лв.

Към момента на извършване на деянието пос. А. е бил пълнолетен,  неосъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди и подсъдимия не е бил в пияно състояние.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия А.  от наказателна отговорност по чл. 343в ал.2 вр. ал. 1 от НК и с налагане на същия на административно наказание по чл. 78а и сл. от НК.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното: 

Налице са само обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на подсъдимия, а именно: направени пълни самопризнания, искреното му разкаяние за извършеното от него деяние и тежкото му семейно-битово положение. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес само на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от подсъдимия А. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Накрая съдът следва да се занимае и по въпроса за разноските по делото, като следва да осъди подсъдимия А. да заплати направените по делото съдебни разноски, но тъй като по делото няма такива, същият не следва да бъде осъждан за разноски, но следва да бъде осъден да заплати държавна такса от 5,00 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист за наложеното му административно наказание глоба за посочената сума, които суми да се приведат по сметката на КРС.

         Мотивиран от така изложените съображения, съдът

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.К.А. - роден на *** ***, ***, ***,  ЕГН **********

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ

 

на 18.12.2016 г., около 15.10 часа в гр.Карнобат, обл. Бургаска на улица Е.в. до дом № 2, по посока от ул. А.П. към ул. Ц.Ц.,   е  управлявал МПС - л.а. „Хонда Сивик“ с рег. № ***, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, с НП № *** от 13.10.2015 г. на Началник РУ - Несебър, влязло в законна сила на 28.03.2016 г., като по този начин е извършил престъпление по чл. 343в, ал.2, във връзка с ал. 1 от НК и

НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност за това извършено от него престъпление и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-Карнобат.

ОСЪЖДА Ж.К.А., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса от 5,00 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми да се приведат по сметката на РС-Карнобат.

ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 7-мо дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: