Р Е Ш Е Н И E 2/5.1.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

в открито  съдебно заседание, проведено на  двадесети декември  през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

                                                                  Районен съдия: Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Г.М. и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 697/2016г. по описа на КРС, и  за  да се произнесе, взе  предвид следното:

 

  Производството по делото е образувано по повод  исковата молба Д.Д.Д.  ЕГН ********** *** и  В.И.Д. с ЕГН ********** *** против Т.Г.С. с ЕГН ********** *** и С.Г.М. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че ищците притежават правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат,област Бургас, представляващ празно дворно място от 2520кв. .м., съставляващо част от поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри  на селото,  при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и западпът, който имот попада извън строителните граници на селото. Преди изключването за същия имот е бил отреден  бивш парцел с площ 2520 кв.м. , за него бил отреден  парцел ІV-110 в квартал 50 с пространство от 2520кв.м., съгласно н.а. № 197, т.I, н.д. 542/1993г. на КРС.Имотът е собственост на наследниците на Т. Костадинова Петрова, б.ж. на с.Добриново, починала на 06.04.2004г., чийто законни наследници са ищците.

Твърди се още, че наскоро узнали, че части от имота им попадат в позмлени имоти №002209-нива собственост на Т.С. и №002210- нива,собственост на С.М.. Предвид изложеното е направено искане да се приеме за установено по отношение на Т.С. , че ищците са собственици на  недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част  от  поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри  на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден  парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и западпът, който имот попада извън строителните граници на селото и се  идентифицира като поземлен имот№ 002209. Да се приеме за установено  и по отношение на С.М., че ищците са собственици на  недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част  от  поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри  на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден  парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и западпът, който имот попада извън строителните граници на селото и се  идентифицира като поземлен имот№ 002210. Представят и ангажират доказателства.

В с.з. процесуалният представител на ищците  поддържа исковата претенция.

 В законния едномесечен   срок  ответницата  Т.С. е оспорила допустимостта и основателността на исковата молба. Представя и ангажира доказателства.

В с.з. процесуалният представител на ответната страна посочва, поддържа заявеният отговор.

В законния едномесечен   срок  ответницата С.Г. Мирчевас не  е депозирала отговор. В с.з. не се явява и не израща представител.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното:

С договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.03.1958г. Гроздю Костадинов Динков продава на Т. Костадинова Динкова празно дворно място от около 2300кв.м., образуващо парцел IV в кв.50 по регулационни план на селото, при граници: Васил Динков, Стойно Петров, Койно И. и Тодора Костадинова Динкова. Договорът е в писмена форма със заверка на подписите от районен съдия.

Съгласно скица,издадена от Община Карнобат парцел IV-110 в кв.50 е изключен от плана на селото със Заповед №53 от 06.01.1936г.  на основание Постановление №216/1961г. на МС и Протокол № 2 от 06.02.1963г. на председателя на ОНС гр.Бургас.

С н.а. № 197, т.I, н.д. 542/1993г. на КРС Т. Костадинова Петрова  е призната за собственик на следния недвижим имот, находящ се в с.Добриново , а именно дворно място от 2 520кв.м., образуващо бивш парцел IV в кв. 50 по плана на селото, сега изключено от регулация и сега образуващо западната половина на имот № 111, при граници: север-улица, изток Тодорка Костадинова юг-път, запад-път, което място е незастроено.

Видно от удостоверение за наследници №239/23.03.2016г. на общ.Карнобат ищците се явяват наследници по закон на Т. Костадинова Петрова.

От назначената и изслушана по делото СТЕ се установява, че по разписната книга, която е неразделна част от ЗРП на с.Добриново от 1936г. парцел III и парцел IV в кв. 50 е записан първоначално на АТ.с Миланов, без да е отразен документ за собственост, после името е зачертано и са записани Т. Костадинова Динкова и Тодорка Костадинова Динкова- с документ за собственост договор за покупко-продажба от 18.03.1954г., а след това и техните имена са зачертани. Последно са записани имената на Т.Костадинова Петрова за парцел IV в кв. 50 с документ за собственост н.а. №197/1993г. и Тодорка Костадинова Дамянова за парцел III  с н.а. №199/1993г. От извършена справка по действащия ЗРП на с.Добриново и в ОСЗ по КВС на с.Добриново и изготвяне на комбинирана скица се установява, че  бившият парцел IV попада почти изцяло върху п.и. № 002209-815кв.м.-собственост на Т. С., и  върху п.и.№002210-1350кв.м.-собственост на С.М..

От изслушването на вещото лице в съдебно заседание се установи, че в регулационният план на с.Добриново процесният имот не е нанесен, тъй като изключените от регулация имоти като цяло не са нанесени в плана,а в тази част планът е скъсан. Като вещо лице е получила от община Карнобат  извадка от изключените от регулация имоти и за да установи местонахождението на имота е напасвала плана и извадката от изключените имоти.

От събраните гласни доказателства се установява, че Т.Костадинова притежава в с.Добриново недвижим имот с площ от около 2.5дка. Установява се още, че както тя, така и нейните наследници-ищците, са обработвали имота, но според разпитаните свидетели (Г. и Сяров) този имот се намира в границите на селото.

При така установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно общите правила на доказване при положителен установителен иск ищците следва да проведат главно пълно доказване, за установяване на твърденията си-в този смисъл е и Тълкувателно решение № 11 по т.д. №11/2012г. на ОСГК.

В настоящия случай ищците извличат изгодни за себе си правни последици от твърдения факт, че наследодателят им е бил собственик на процесния имот, като се позоват на нотариален акт№ № 197, т.I, н.д. №542/1993г. на КРС, който е издаден въз основа на обстоятелствена проверка. Поради това тяхна бе тежестта за доказване по безспорен начин, с годни доказателства продължилото необезпокоявано владение на имота. Тук е мястото да се посочи, че съдът не обсъжда договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.03.1958г., тъй като същият е сключен в нарушение на чл. 18 ЗЗД, обн. в ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951г.

 По делото обаче такова доказване не бе проведено. Това е така, тъй като според разпитаните свидетели имотът, който ищците са владели, се намира в границите на селото, граничи с път и с имота на единия от тях (св.Сяров ).  Видно от самите твърдения на ищците в исковата молба имотът им е изключен от регулация и се намира извън строителните граници на селото. От представената скица се вижда, че имотите на двамата ответници се намират на практика сред друг поземлен имот- имот №002269, собственост на община Карнобат, и около тези имоти няма път и поземлен имот, собственост на този свидетел. Предвид изложеното съдът намира, че не се доказва твърдението на ищците за владение именно на процесните недвижими имоти, поради което исковата им молба следва да се отхвърли.

При този изход от спора ищцовата страна няма право на разноски и дължи възстановяване на сторените от ответницата Т.С. Такива в размер на 500лв.

Така мотивиран Районен съд - Карнобат

 

 

Р  Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.Д.  с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** против Т.Г.С. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено по отношение на Т.С. , че ищците са собственици на  недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част  от  поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри  на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден  парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и запад –път, който имот попада извън строителните граници на селото и се  идентифицира като поземлен имот№ 002209.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.Д.  с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** против  С.Г.М. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено  и по отношение на С.М., че ищците са собственици на  недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част  от  поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри  на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден  парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и западпът, който имот попада извън строителните граници на селото и се  идентифицира като поземлен имот№ 002210.

ОСЪЖДА Д.Д.Д.  с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на Тана Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 500лв. съдебно-деловодни разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  претенцията на Д.Д.Д.  с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: