Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 5.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 697/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.Д.Д.,
В.И.Д.

Т.Г.С.,
С.Г.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.Д. с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** против Т.Г.С. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено по отношение на Т.С. , че ищците са собственици на недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част от поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и запад –път, който имот попада извън строителните граници на селото и се идентифицира като поземлен имот№ 002209. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.Д. с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** против С.Г.М. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено и по отношение на С.М., че ищците са собственици на недвижим имот, находящ се в землището на с.Добриново, община Карнобат, съответстващ на част от поземлен имот №110 по действащата кадастрална карта и регистри на селото, с площ 1000 кв.м. , за него бил отреден парцел ІV в квартал 50, при граници-съседи: север-улица, изток- Тодорка Костадинова, юг-път и запад –път, който имот попада извън строителните граници на селото и се идентифицира като поземлен имот№ 002210. ОСЪЖДА Д.Д.Д. с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплатят на Т.Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 500лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Д.Д.Д. с ЕГН **********,*** и В.И.Д. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

НОХД No 527/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Ж.К.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 5.1.2017г.
Ж.К.А.
За престъпление по чл. 343в, ал.2, във връзка с ал. 1 от НК НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност за това извършено от него престъпление и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-Карнобат.
Мотиви от 5.1.2017г.
В законна сила от 13.1.2017г.