РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 442/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИСТА АГРО ЕООД

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ МИЛЕН ВЕЛИКОВ НЕДЕЛЧЕВ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 28.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника М.В.Н. с ЕГН **********, в качеството му на ЗП М.В.Н. ***, че дължи на „ВИСТА АГРО“ ЕООД, ЕИК 102831165, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Щерю Русев № 1, представлявано от В.М.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.И. от БАК, адрес ***, сумата от 5934.40 лв./пет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляваща главница по фактура № 867/20.07.2011година, сумата от 1810.46 лева /хиляда осемстотин и десет лева и четиридесет и шест стотинки/мораторна лихва за периода от 07.04.2013 г. до 06.04.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, от 07.04.2016 г. до окончателното плащане, за което вземане ищецът се е снабдил срещу ответника със заповед № 135 от 08.04.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 215/2016 г. по описа на КРС. ОСЪЖДА М.В.Н. с ЕГН **********, в качеството му на ЗП М.В.Н. ***,ДА ЗАПЛАТИ на „ВИСТА АГРО“ ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ:.ЕИН 102831165, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Щерю Русев № 1, представлявано от В.М.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.И. от БАК, адрес ***, сумата от 854.90 лева /осемстотин петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/, представляваща направените от ищеца В.М.Н., разноски в исковото производство. ОСЪЖДА М.В.Н. с ЕГН **********, в качеството му на ЗП М.В.Н. ***,ДА ЗАПЛАТИ на „ВИСТА АГРО“ ЕООД, ЕИК 102831165, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Щерю Русев № 1, представлявано от В.М.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.И. от БАК, адрес ***, сумата от 654.90 лв./шестстотин петдесет и четири лева и деветдесет стотинки/, представляваща направените от ищеца „ВИСТА АГРО“ ЕООД, ЕИК 102831165, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Щерю Русев № 1, представлявано от В.М.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.И. от БАК, адрес ***, разноски в заповедното производство.
В законна сила от 28.12.2016г.

2

Гражданско дело No 725/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БАНКА ДСК ЕАД

Ю.Й.Й.,
П.Й.М.,
А.Й.М.,
Я.Й.М.,
М.Й.М.,
А.Й.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 28.12.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, волеизявлението на П.Й.М., ЕГН: **********, с адрес: ***, с което прави отказ да приеме наследството, оставено след смъртта на Йосиф Янков М., ЕГН:**********,***, е починал на 22.05.2016 г., акт за смърт № 0007/23.05.2016 г.,съставен в село Грозден, община Сунгурларе. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, волеизявлението на Я.Й.М., ЕГН: **********, с адрес: ***, с което прави отказ да приеме наследството, оставено след смъртта на Йосиф Янков М., ЕГН:**********,***, е починал на 22.05.2016 г., акт за смърт № 0007/23.05.2016 г.,съставен в село Грозден, община Сунгурларе. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, волеизявлението на М.Й.М., ЕГН: **********, с адрес: ***, с което прави отказ да приеме наследството, оставено след смъртта на Йосиф Янков М., ЕГН:**********,***, е починал на 22.05.2016 г., акт за смърт № 0007/23.05.2016 г.,съставен в село Грозден, община Сунгурларе. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че Ю.Й.Й., ЕГН: **********, с адрес: *** е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на Йосиф Янков М., ЕГН:**********,***, е починал на 22.05.2016 г., акт за смърт № 0007/23.05.2016 г.,съставен в село Грозден, община Сунгурларе. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, че А.Й. И., ЕГН: **********, с адрес *** е загубила правото си да приеме наследството, оставено след смъртта на Йосиф Янков М., ЕГН:**********,***, е починал на 22.05.2016 г., акт за смърт № 0007/23.05.2016 г.,съставен в село Грозден, община Сунгурларе. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на А.Й.М., ЕГН: **********, с адрес: ***. Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.