П Р О Т О К О Л

 

22.12.2016  година                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V състав

На двадесет и втори декември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор...........................Г.Д..................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ......КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  516 по описа за 2016 година………..

На именното повикване в ......................13.10.......….....................часа се явиха:

Обвиняемият С.А.А., редовно призован, се явява лично и с адв. К..

         Прокурорът Д.:  Да се даде ход на делото.

         Адв. К.:  Да се даде ход на делото.

Обв. С.А.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът                                                                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

С.А.А., ЕГН **********,.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 от НПК

          Не се направиха отводи на съда и секретаря.

          Прокурорът Д.: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемият и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          Адв. К.: Г-н съдия, с районния прокурор и обвиняемият постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         Обвиняемият  С.А.А.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият  С.А.А. се признава за виновен в

извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 20. 12. 2016 г. около 1:01 часа в гр. Карнобат, на бул. „Москва” в районна на бензиностанция „Лукойл Б 009”, по посока  на движение от гр. Сливен към гр. Айтос, управлява лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло” ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол 2,14  на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство  „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен  A0159.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия С.А.А. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя: наказание  "лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба”  в размер на 100,00 (сто ) лева.

4. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият С.А.А. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет месеца.

     На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият С.А.А. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.12.2016 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.

5. Веществените доказателства – няма.

6. Разноските  по делото  няма.

7. Имуществени вреди – няма.

 

                      С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР Г.Д.:……...........................................

 

 

          2. Защитник АДВ. М.К.: ........................................        

 

 

          3. ОБВИНЯЕМ  С.А.А.:……...........…

    Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

1.Обвиняемият  С.А.А. се признава за виновен в

извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 20. 12. 2016 г. около 1:01 часа в гр. Карнобат, на бул. „Москва” в районна на бензиностанция „Лукойл Б 009”, по посока  на движение от гр. Сливен към гр. Айтос, управлява лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло” ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол 2,14  на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство  „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен  A0159.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия С.А.А. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя: наказание  "лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба”  в размер на 100,00 (сто ) лева.

4. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият С.А.А. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет месеца.

     На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият С.А.А. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.12.2016 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.

5. Веществените доказателства – няма.

6. Разноските  по делото  няма.

7. Имуществени вреди – няма.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на

влязла в законна сила присъда.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия с.А.А., че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 22.12.2016 г., да заплати доброволно наложената глоба в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда ще последва предприемане действия за принудителното й събиране, като освен това обвиняемият ще следва да заплати и допълнително направените разноски във връзка с осъществяване действията на съответния съдебен-изпълнител по принудителното изпълнение във връзка с изпълнение на дължимата сума, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

                               

 СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

ОТМЕНЯ наложената на С.А.А., ЕГН **********,*** Б мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по БП № 488/ 2016 г. по описа на РУ Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                  

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: