Р Е Ш Е Н И Е 145/22.12.2016г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                              НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори ноември                      две хиляди и шестнадесета година

в публичното заседание в следния състав :                                                         

                       Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар: Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №386 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от П.Х.П. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление №4224/03.10.2016г. на  началник отдел „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция “Пътна инфраструктура”гр.София, с което за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 „а“ от Закона за пътищата, на основание чл.53, ал.1 от Закона за пътищата на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 3000лв. По съображения подробно изложени в жалбата се иска отмяна на атакуваното постановление. В съдебно заседание жалбоподателят чрез своя представител поддържа жалбата и представя доказателства.

Ответната страна оспорва жалбата и моли за постановяване на решение, с което да се потвърди атакуваното НП.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 17.08.2016г.  на път I-6, км.449 посока гр.Айтос-гр.Карнобат, св. Г.С. – служител на Агенция “Пътна инфраструктура” гр.София, при изпълнение на служебните си задължения спира за проверка МПС с четири оси, управлявано от жалбоподателя. ППС-то е изтеглено с везна  DFW –KR 118829, за което е издадена кантарна бележка, като е установено претоварване над максимално допустимите параметри в Наредба №11 за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС от 03.07.2001 г. на МРРБ. Така при допустимо натоварване на една двойна ос - 18 т.,  същата била с натоварване 24.010кг., при разстояние между осите 1, 36 м., при максимално допустимо тегло 32 т., автомобилът бил с тегло 40. 540т. Водачът не представил нужното разрешение от Агенция ”Пътна инфраструктура”, с оглед установеното претоварване.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитания по делото свидетел, които съдът цени като непротиворечиви, както и от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му.Както съставеният акт за установяване на административно нарушение, така и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от оправомощени лица, в кръга на предоставените им правомощия.

Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Съдът не споделя изложената от защитата теза, че измерването е извършено в нарушение на закона. Действително съгласно  разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол везните с неавтоматично действие, предназначени за измерване на натоварването на ос/колело на превозни средства при извършване на контрол на движението по пътищата и/или на митнически контрол, могат да бъдат използвани за определяне на общата маса на превозните средства само когато при измерването всички оси/колела са разположени едновременно върху съответните части на устройствата за приемане на товара. В случая обаче жалбоподателят е наказан не за движение  на ППС, което е превишило максималната допустима обща маса, а за движение на ППС превишило натоварване на ос нa една двойнa ос без разрешение.

Съгласно чл. 26, ал.2, т.1, б.„а“ ЗП  за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

Дефиниция на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства се съдържа в Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извън габаритни и/или тежки ППС, според която извънгабаритни са тези ППС или състав от ППС, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. 5. При определянето на това кои ППС са тежки законодателят си служи с два критерия- тежки ППС или състав от ППС са тези, които имат допустима максимална маса, по-голяма от стойностите по чл. 6 (чл.3,т.1 Наредба № 11) или имат натоварване на ос, по-голямо от стойностите по чл. 7 (чл.3,т.2 Наредба № 11). В чл. 7, ал.1, т.5, б.“в“ от  Наредба № 11 се приема, че сумата от нaтовaрвaнията на ос нa една двойнa ос нa моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е от 1,3 включително до 1,8 m допустимото максимално натоварване на ос за ППС 18т.

Видно от обстоятелствената част на НП, а и от приложената по делото кантарна бележка, било е извършено подобно сумиране от резултатите от измерването ос по ос, за да се установи какво е общото натоварване. Този резултат обаче, макар и отчетен в НП,  не е послужил като доказателство за ангажиране на отговорността на водача, тъй като констатацията, че е налице тежко по смисъла на чл. 3 от Наредба № 11 ППС е направена въз основа на отчетения резултат от измерването на нaтовaрвaнията на ос нa една двойнa ос нa моторни превозни средства.

Не е допуснато нарушение и на чл. 35 Наредба № 11, според който  при извършване на проверка с оглед издаване на разрешение за движение на тежки или извън габаритни превозни средства се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията. Видно от представените по делото писмени доказателства използваната електронна везна  DFW –KR 118829 отговоря на тези изисквания. Измереното с нея претоварване е 6т. и е обективно невъзможно което и да е измервателно средство, преминало проверка по Закон за измерванията, да даде отклонение в показанията от 6т. или в случая 1/4 от измереното.

Наложеното наказание е съответно и на санкционната норма посочена в чл.53, ал.1 от ЗП, която предвижда налагане на глоба на физическите лица, нарушили разпоредбите на чл.26 от ЗП, каквато хипотеза е налице в настоящия случай.Съдът обаче намира, че наказващият орган при определяне размера на наказанието не се е съобразил с изискванията на чл.12 и чл.27 от ЗАНН. Наложеното наказание от 3000 лв. е средният размер, предвиден  в санкционната част на нормата. Видно е от самото НП, че нарушението е първо за жалбоподателя, налице са отегчаващи отговорността обстоятелства, тъй като жалбоподателят е продължил движението си след установяване на нарушението. Следва да се отчете и обстоятелството, че водачът е в трудово провоотношение с фирмата - собственик, което не е основание за освобождаването му от отговорност, но може да се преценява като смекчаващо вината обстоятелство, като трудовото възнаграждение което получава не е високо. В този смисъл съдът намира, че НП следва да бъде изменено, като бъде намален размера на административното наказание глоба от 3000лв. до сумата от 1500лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №4224/03.10.2016г. на  началник отдел „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция “Пътна инфраструктура”гр.София, с което на П.Х.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 „а“ от Закона за пътищата на основание чл.53, ал.1 от Закона за пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 3000лв, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание глоба от 3000лева на 1 500лева.

  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :