Р Е Ш Е Н И Е 184/22.12.2016г.

                                                         Гр.Карнобат          

                    

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на тринадесети декември  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в състав:

                                                                                   Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 390 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството по делото е образувано по исковата молба от М.Т.Т. с ЕГН ********** *** и Г.Т.Й. с ЕГН ********** *** против Таню М.М. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че страните в качеството си на наследници на Таню Йорданов Радев, б.ж. на с.Сърнево притежават следните недвижими имоти, находящи се в в.Сърнево:

1. НИВА от 8,430 дка, трета категория; местност „Колуач", имот № 018050 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 000219 - полски път на община Карнобат; № 018040 - нива на Радослав Колев Вълканов, № 018140 - нива на Трою Калев Минчев; № 018150 - нива на насл.Георги Добрев Панайотов;  № 018060 - нива на насл.Илия Динев Колев;

2. НИВА от 21,003 дка, трета категория, местност „Колуач", имот №  018220 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 018110 - нива на насл. М.Т.Т.; № 018210 - нива на Тотю Лазаров Иванов, № 000220 - полски път на община Карнобат, № 018230 - нива на Минчо Йорданов Йорданов;

3. НИВА от 3,599 дка, трета категория, местност „Старите лозя", имот № 020041 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 020040 - нива на Димо Тодоров Димов, № 020037 - нива на Димитър Димитров Мургов, № 02011З - нива на Петко Венелинов Петков, № 000285 - полски път на община Карнобат;

4. ЛОЗЕ от 1,574 дка, девета категория, местност „Маринката", имот №  047127 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 000074 - дере на община Карнобат, № 047129 - лозе на насл.Тодор Василев Димов, № 047126 - лозе на Минчо Йорданов Йорданов, № 047124 - лозе на Тончо Иванов Ангелов, № 047123 - лозе на насл.Димитър Маринов Тодоров;

Твърди се още, че Таню Йорданов Радев оставил за свои наследници по закон —съпруга Пена Т. Радева и дъщери Кера, Г. и М. Таневи. Пена Т. Радева завещала дела си от поземлените имоти на М.Т.Т. със саморъчно завещание от 26.02.1995 г. Пена Т. Радева починала на 02.01.2000 г. Завещанието е обявено с протокол от 23.06.2008 г. по нот. дело № 3/ 2008 г. на Нотариус рег.№ 323 на НК —Т.Великов в района на РС гр.Карнобат и вписано в АВ - СВ гр. Карнобат с дв.вх.рег. № 2716, акт № 210, том ІІІ, рег.№ 7278/ 23.06.2008 г. Кера Т.Й. починала и оставила за свой наследник ответника Т.М.М.. По този начин по наследство и завет М.Т.Т. притежава 2/4 ид.части от гореописаните поземлени имоти, а Г.Т.Й. и Т.М.М. притежават по 1/4 ид.част от същите имоти.

   Твърди се още, че освен гореописаните имоти, страните по делото притежават и по 1/3 ид.част от земеделски земи придобити по силата на нотариален акт за собственост на възстановени земеделски земи по ЗСПЗЗ № 141, том VІ, дело № 1564/1996 г. по регистъра на РС гр.Карнобат и договор за доброволна делба на земеделски земи от 18.11.1996г. рег.№ 1885/ 03.12.1996 г. по регистъра на РС гр.Карнобат, и по наследство от Пена Т. Радева б.ж. на с.Сърнево, починала на 02.01.2000 г. , както следва:

НИВА от 3,253 дка, трета категория, местност „Папазлъка", имот № 023253 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 023252 - нива на Йордан Йорданов Радев, № 023270 - нива на насл.Иван Танев Танев, №  023254 - нива на Стана Й. Минчева, № 000270 - полски път на община Карнобат. Предвид изложеното е направено искане да се допусне и извърши делба съобразно посочените квоти.

В с.з. процесуалният представител на ищците поддържа исковата молба.

В срока за отговор ответникът не е депозирал такъв.В с.з. ответникът не се явява и не изпраща представител, но депозира молба, с което посочва, че искът е основателен.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С Решение № 27/13.08.1994г. на ОСЗГ гр.Карнобат на наследниците на Таню Йорданов Радев се възстановява правото на собственост върху недвижимите имоти, описани по-горе в исковата молба под №№ 1-4.

Видно от удостоверение за наследници №116/07.08.2007г. на с.Сърнево Таню Йорданов Радев е оставил за наследници съпруга си Пена Т. Радева и дъщери Кера, Г. и М. Таневи.

Пена Т. Радева завещава дела си от поземлените имоти, върнати с протоколи 229 на М.Т.Т. със саморъчно завещание от 26.02.1995 г. Пена Т. Радева починала на 02.01.2000г., видно от удостоверение за наследници № 117/07.08.2007г. на с. Сърнево. Завещанието й е обявено с протокол от 23.06.2008 г. по нот. дело № 3/ 2008 г. на Нотариус рег.№ 323 на НК —Т.Великов в района на РС гр.Карнобат и вписано в АВ - СВ гр. Карнобат с вх.рег. № 2716, акт № 210, том ІІІ, рег.№ 7278/ 23.06.2008г.

Кера Т.Й. починала и оставила за свой наследник ответника Т.М.М.-Удостоверение за наследници №08-00-505/04.07.2016г. на общ.Карнобат.

От представените по делото писмени доказателства безспорно се установява, че страните по делото се явяват съсобственици на процесните недвижими имоти. Предвид гореизложеното и съгласно разпоредбите на Закона за наследството, съдът намира, че делбата на недвижимите имоти следва да се допусне между страните по делото при заявените квоти, зачитайки извършеното завещателно разпореждане.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

           

ДОПУСКА съдебна делба на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Сърнево, ЕКАТТЕ 70576, общ.Карнобат,  а именно:

1. НИВА от 8,430 дка, трета категория; местност „Колуач", имот № 018050 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 000219 - полски път на община Карнобат; № 018040 - нива на Радослав Колев Вълканов, № 018140 - нива на Трою Калев Минчев; № 018150 - нива на насл.Георги Добрев Панайотов;  № 018060 - нива на насл.Илия Динев Колев;

2. НИВА от 21,003 дка, трета категория, местност „Колуач", имот №  018220 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 018110 - нива на насл. М.Т.Т.; № 018210 - нива на Тотю Лазаров Иванов, № 000220 - полски път на община Карнобат, № 018230 - нива на Минчо Йорданов Йорданов;

3. НИВА от 3,599 дка, трета категория, местност „Старите лозя", имот № 020041 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 020040 - нива на Димо Тодоров Димов, № 020037 - нива на Димитър Димитров Мургов, № 02011З - нива на Петко Венелинов Петков, № 000285 - полски път на община Карнобат;

4. ЛОЗЕ от 1,574 дка, девета категория, местност „Маринката", имот №  047127 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 000074 - дере на община Карнобат, № 047129 - лозе на насл.Тодор Василев Димов, № 047126 - лозе на Минчо Йорданов Йорданов, № 047124 - лозе на Тончо Иванов Ангелов, № 047123 - лозе на насл.Димитър Маринов Тодоров между страни и при квоти:

- М.Т.Т. с ЕГН ********** -2/4 ид.ч.

- Г.Т.Й. с ЕГН ********** -1/4 ид.ч.

- Таню М.М. с ЕГН ********** –1/4 ид.ч.

ДОПУСКА съдебна делба на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.Сърнево, а именно: НИВА от 3,253 дка, трета категория, местност „Папазлъка", имот № 023253 по плана на землището на с.Сърнево, при граници: № 023252 - нива на Йордан Йорданов Радев, № 023270 - нива на насл.Иван Танев Танев, №  023254 - нива на Стана Й. Минчева, № 000270 - полски път на община Карнобат между страни и при квоти:

- М.Т.Т. с ЕГН ********** -1/3 ид.ч.

- Г.Т.Й. с ЕГН ********** – 1/3  ид.ч.

- Таню М.М. с ЕГН ********** – 1/3 ид.ч.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. 

  

 

 

Районен съдия: