РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 393/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

П.Г.Д.

Г.П.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 20.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Г.П.Д.,ЕГН-**********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на дъщеря си П.Г.Д.,ЕГН-**********,*** месечна издръжка в размер 200.00 /двеста/ лева, начиная от 01.07.2016 година до настъпването на законни причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, платима до 20-то число на всеки календарен месец, като дължимата издръжка ще се превежда от него по банковата сметка на ищцата в Б „ДСК“ ЕАД. ОСЪЖДА ответникът Г.П.Д.,ЕГН-**********,*** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 144.00 лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 393/2016 г. и внася същото в архива.
В законна сила от 20.12.2016г.

2

ЧНД No 469/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Д.И.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 20.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 469/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат,образувано по молбата на осъдения Д. И. Г. с ЕГН **********,***, понастоящем в затвора град Бургас, за определяне на основание чл.25, във връзка с чл.23 от НК на едно общо наказание по присъдите му по НОХД № 2134/2011 г. по описа на РС-Бургас, НОХД № 2633/2011 г. по описа на РС-Бургас, НОХД № 200/2011 г. по описа на РС- Карнобат, НОХД № 284/2011 г. по описа на РС-Средец, НОХД № 71/2011 г. на РС- Царево и НОХД № 180/2012 г. по описа на РС- Котел, поради процесуалната недопустимост на същата молба.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В законна сила от 28.12.2016г.