РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 509/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.К.Т.,
С.Х.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на Н.К.Т., ЕГН:**********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 282 ЗМ № 348/ 2016 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Карнобат. ОТМЕНЯ наложената на С.Х.Х., ЕГН: ********** ***, настоящ адрес *** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 282 ЗМ № 348/ 2016 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Карнобат.
Н.К.Т.
С.Х.Х.
В законна сила от 28.12.2016г.

2

НОХД No 509/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.К.Т.,
С.Х.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 19.12.2016г.
Обвиняемият Н.К.Т., ЕГН:**********, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, за това че: На неустановена дата в периода 17. 08. 2016 г. -18. 08. 2016 г. в гр. Карнобат, област Бургас от площадки, находящи се в блок на **** в съучастие, като извършител със С.Х. *** немаловажен случай отнел чужди движими вещи-1 брой велосипед марка „SIMPLON“ на стойност 72,00 лв (седемдесет и два лева ) и 1 брой велосипед марка „Спринт “ на стойност 182,00 лв (сто осемдесет и два лева), обща стойност на вещите 254,00 (двеста петдесет и четири лева) от владението на собствениците П. К.П. и М.С.М. и двамата от гр. Карнобат без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят. Престъплението е извършено от обвиняемия Н.К.Т. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Н.К.Т. за извършеното престъпление, на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.К.Т. наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Обвиняемият С.Х.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по 197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че на неустановена дата в периода 17. 08. 2016 г -18. 08. 2016 г. в гр. Карнобат, област Бургас от площадки, находящи се в блок на ****, в съучастие като извършител със Н.К.Т. *** Загора в немаловажен случай отнел чужди движими вещи-1 брой велосипед марка „SIMPLON“ на стойност 72,00 лв (седемдесет и два лева) и 1 брой велосипед марка „Спринт “ на стойност 182,00 лв (сто осемдесет и два лева ), обща стойност на вещите 254,00 (двеста петдесет и четири лева) от владението на собствениците П. К.П. и М.С.М. и двамата от гр. Карнобат без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия С.Х.Х., ЕГН: ********** за извършеното престъпление, на основание 197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК наказание ПРОБАЦИЯ, със следните мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, за срок ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 150/сто и петдесет часа/ за една година.
Н.К.Т.
С.Х.Х.
В законна сила от 19.12.2016г.