РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 644/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

С.В.Т.

ПК СЕЯЛКА

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.12.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразни и противоуставни решенията, взети от Общото събрание на ПК „Сеялка”,ЕИК : 000034586,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас, представлявана от Л.К.М.-председател, проведено на 17.06.2016 година. ОСЪЖДА ПК „Сеялка”,ЕИК : 000034586,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас, представлявана от Л.К.М.-председател,да заплати на С.В.Т.,ЕГН-**********,***,направените от него разноски по делото в размер на 300.00(триста) лева. ОСЪЖДА ПК „Сеялка”,ЕИК : 000034586,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас, представлявана от Л.К.М.-председател,да заплати държавна такса в размер на 50.00 лева,както и сумата 10.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми следва да бъдат преведени по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 740/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.Ж.Р.,
Д.С.Д.

С.Х.Д.,
П.С.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.12.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ определените със съдебно решение № 150/20.08.2015 година,постановено по гражданско дело № 627/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат,мерки относно упражняването на родителските права,местоживеенето,режима на лични отношения и издръжката спрямо малолетното дете П.С.Д.,ЕГН-**********,като вместо тях определя следните мерки : ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права и задължения по отношение малолетното дете П.С.Д.,ЕГН – **********,на майката на същото Е.Ж.Р.,ЕГН – **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П.С.Д.,ЕГН-**********,да бъде при неговата майка Е.Ж.Р.(Д.), ЕГН-**********,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата С.Х.Д.,ЕГН – **********,***,всяка първа седмица от месеца от 18 часа в петък до 16.00 часа в неделя, с преспиване при бащата, като последният взема детето от дома на майката и го връща обратно там,както и за един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.Х.Д.,ЕГН – **********,***, да заплаща на малолетното си дете П.С.Д.,ЕГН–**********, месечна издръжка в размер на 105.00 лева,до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване,ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска,които суми да се получават от Е.Ж.Р.,ЕГН – **********,***,в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете. ДОПУСКА на основание нормата на чл.242,ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. ОСЪЖДА С.Х.Д.,ЕГН – **********,***, да заплати на Е.Ж.Р.,ЕГН–**********,***,направените от нея разноски по делото в размер на 825.00(осемстотин двадесет и пет )лева,както и сумата 5.00/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА С.Х.Д.,ЕГН – **********,***,да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 151.20 лева(сто петдесет и един лева и двадесет ст.)лева,както и сумата 5.00/пет/лева,представляваща също държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ