П Р О Т О К О Л

13.12.2016 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  V-ти състав

На тринадесети декември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                              Съдебни заседатели: 1…………………………...                                 

                                                                             2. …………………………

 

Секретар ……………………В.Х...........................................

Прокурор...............................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……КОСТАДИНОВ……

Гражданско дело № ….......647......по описа за................2016..............година

На именното повикване в .......................11.45........................часа се явиха:

 

Молителят Банка ДСК ЕАД, редовно призован, за същия се явява юрк. Ч..

          Ответницата С.И.И. нередовно призована не се явява.

          Ответницата Л.З.И. редовно призована лично.

 

ЮРК. Ч.: Оттегляме претенцията си към ответницата С.И., защото тя е плащала след смъртта на наследодателя и считаме, че е приела с конклудентни действия наследството.

Съдът изхождайки от направеното изявление от процесуалния представител на Б „ДСК“ ЕАД – юрк.Ч. намира, че производството по делото следва да бъде прекратено в частта му касаеща претенцията предявена спрямо С.И.И.

Мотивиран от което и

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

Прекратява произвосдството по делото в частта му отнасяща се до предявената спрямо  С.И.И. претенция.

ЮРК. Ч.: Да се даде ход на делото.

Отв. Л.И.: Ход на делото.

 

         Съдът

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва делото.

Постъпила е молба от„БАНКА ДСК" ЕАД , ЕИК: 121830616,сьс седалище и адрес на управление: град София, ул. „Московска" № 19,представлявана от юрисконсулт Лилия Трифонова Папазова,с адрес за кореспонденция : град Бургас, ул.Васил Априлов № 12, в която е заявено искане на основание чл.51 от Закона за наследството съдът да призове лицата-наследници на З. И. И., ЕГН- *********,***, починал на 04.12.2012 година,същите да заявят приемат или се отказват от наследството му. Искането си обосновава с това, че на по силата на Договор за кредит за текущо потребление от 18.06.2008 година, „Банка ДСК" ЕАД е предоставила на З. И. И., кредит в размер на 3200 (три хиляди и двеста) лева. Поради допусната забава в погасяване задължението към банката  кредитът е бил отнесен в просрочие и кредиторът има право да превърне целия остатък по кредита в предсрочно изискуем.

Юрк.Ч.: Нямам възражения по доклада.

Отв.Л.З.И.: Нямам възражения по доклада.

         Съдът по доказателствата

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към молбата писмени доказателства, а именно: договор за кредит за текущо потребление от 18.06.2008 г., Договор за поръчителство от 18.06.2008 година и общи условия, неразделна част от договора за кредит ; извлечения от сметки на Б „ДСК“ ЕАД; удостоверение изх. № 20160514150318 от 14.05.2016 година на Агенция по вписвания; удостоверение за наследници на З. И. И.; удостоверения за постоянен адрес – 4 броя; писмо от ОД на МВР Бургас от 04.11.2016 година на н-к сектор „КАО“ П.Калоферова.

         ПРИЕМА като доказателство справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 година.

 

         Юрк.Ч.: Нямам други искания и няма да соча доказателства.

Отв. Л.И.: Нямам други искания и няма да соча доказателства.

Пристъпва към изслушването на страните.

Отв.  Л.З.И.:  Заявявам, че приемам наследството оставено ми от моя наследодател З. И. И., ЕГН- *********.

 

         Явилата се в насроченото открито съдебно заседание Л.З.И., дъщеря на починалия кредитополучател З. И. И., ЕГН- *********, заявява, че приема наследството, останало от баща й.

         По отношение на другият наследник по закон- С.И.И. съдът е прекратил производството по делото, тъй като молителя е оттеглил претенцията си към него.

         Съдът, като взе предвид гореизложеното и събраните данни по делото, намира молбата на "БАНКА ДСК" ЕАД за допустима и основателна. Твърденията в молбата са подкрепени от доказателствата по делото. С оглед заявеното в открито съдебно заседание от наследника на починалия кредитополучател, съдът намира, че следва да бъде вписано приемането на наследството в особената за това книга в Районен съд-град Карнобат, а на молителя се издаде съответно удостоверение за извършеното вписване съгласно чл.49,във връзка с чл.51,ал.3 от ЗН.

    Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената за това книга по чл.49,ал.1 от ЗН при Районен съд- град Карнобат,заявеното от Л.З.И., ЕГН-**********,*** със  постоянен адрес, приемане на наследството, останало от баща й З. И. И., ЕГН- *********, бивш жител ***, починал на 04.12.2012 година.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя съответно удостоверение за извършеното вписване приемането на наследство.

 

Тъй като са приключени действията, включени в разпоредбата на чл.51 от ЗН, производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното съдът счете, че са извършени всички необходими действия съобразно разпоредбата на чл.51 от ЗН, поради което производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото-внесено в архива, мотивиран от което

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 647/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат и внася същото в архива на съда.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.10 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: