РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 647/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БАНКА ДСК ЕАД

С.И.И.,
Л.З.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.12.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената за това книга по чл.49,ал.1 от ЗН при Районен съд- град Карнобат,заявеното от Л.З.И., ЕГН-**********,*** със постоянен адрес, приемане на наследството, останало от баща й З. И. И., ЕГН- *********, бивш жител ***, починал на 04.12.2012 година. ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя съответно удостоверение за извършеното вписване приемането на наследство.
В законна сила от 13.12.2016г.

2

НЧХД No 377/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

А.С.Ч.

П.Д.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 13.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НЧХД № 377/2016г. по описа на КРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд-Бургас.

3

НОХД No 501/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.Х.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 13.12.2016г.
А.Х.А.
На осн.чл. 343б ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв.А.Х.А. се определя наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца.На основание чл. 66 ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 190 лв.
В законна сила от 13.12.2016г.