РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 691/2011

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

М.Б.З.

Ц.Г.Ч.,
В.Д.Г.Х.,
С.М.Р.,
К.С.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.12.2016г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния съсобствен недвижим имот, находящ се в село С. , Община С. , обл. Б. представляващ дворно място , цялото с площ от 3289 кв.м. , съставляващо УПИ ІІ – 94 в кв. 19 по действащия ЗРП / ПУП / на село С. при граници : изток – УПИ III – 93 , запад – УПИ І – 95 и улица , север– улица и юг УПИ IV – 92 улица Клисура , ведно с изградената в същия имот жилищна сграда с паянтова конструкция на един етаж, със застроена площ от 65 кв.м. ,състояща се от две стаи и коридор , с действителна пазарна цена на същия от 8782 лв. , като същата горепосочена пазарна първоначална цена на имота да се разпредели между М.Б.З. с ЕГН ********** *** , същата с процесуален представител , пълномощник и съдебен адрес - адв. Д. Д.В. с адрес *** , Ц.Г.Ч. с ЕГН ********** *** , В.Д.Г. – Х. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и С.М.Р. с ЕГН ********** *** и К.С.Г. с ЕГН ********** *** съобразно притежаваните от тях идеални части / квоти / от правото на собственост върху същия горепосочен недвижим имот , а именно : М.Б.З. –притежаваща 1 / 4 идеална част , Ц.Г.Ч. – притежаваща 1 / 4 идеални части, В.Д. Г. – Х. – притежаваща 1 / 4 идеални части и С.М.Р. и К. С.Г. – притежаващи останалите 1 / 4 идеални части .

2

Гражданско дело No 256/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Р.С.К.

ЗКПУ ЧУБРА-93

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 9.12.2016г.
ОТМЕНЯ решенията от 09.04.2016г. на общото събрание на ЗКПУ „Чубра-93“ с.Чубра, обл.Бургаска, ЕИК 812077197, представлявана от К.Н.К. – председател, в частта, с която общото събрание на член –кооператорите са: утвърдени от Общото събрание новоизбрани 43 член- кооператори; не са утвърдени 3-ма кандидата за член-кооператори; избран е нов Председател на Управителния съвет и е избран Председател на кооперацията - К.Н.К..***-93“ с.Чубра, обл.Бургаска, ЕИК 812077197, представлявана от К.Н.К., да заплати на Р.С.К., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 740 /седемстотин и четириседет/лева – разноски по делото. ПРИЗНАВА по реда на чл. 194, ал.2 от ГПК за недоказано оспорването на документ- протокол № 3 от 22.03.2016г. от заседание на Управителния съвет на ЗКПУ „Чубра-93“ с.Чубра.

3

АНД No 287/2016

МВР

Р.Д.Д.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 9.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление(НП) № 16-0454-000167 от 06.07.2016 год. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Р.Д.Д., ЕГН: **********,***, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 600.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като законосъобразно. ОСЪЖДА Р.Д.Д., ЕГН: **********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 45.00 лева, която сума да се приведе по сметката на РС-Карнобат.