РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 121/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

П.Д.А.

А.С.Ч.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между тъжителя П.Д.А. и подсъдимия А.С.Ч. спогодба в посочения по-горе смисъл, именно: Подсъдимият А.С.Ч., ЕГН ********** се задължава за извършеното от него деяние на 2.12.2015 г. в с. Лозарево да заплати обезщетение на П.Д.А. с ЕГН ********** в размер на 1500 лева, платимо в двуседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба, като при неплащане на това обезщетение в горепосочения двуседмичен срок тъжителят П.Д.А. има право да иска издаване на изпълнителен лист срещу подсъдимия А.С.Ч. за посочената сума, като другото условие е подсъдимият А.С.Ч. да оттегли депозираната против П.Д.А. *** по която е образувано НЧХД № 377/2016 г. по описа на РС-Карнобат.
В законна сила от 28.12.2016г.