РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 336/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.С.К.,
Н.Т.Д.,
С.Ж.Х.,
И.Х.И.,
С.Г.К.,
Д.Г.М.,
В.Д.М.,
Д.Д.М.,
П.Д.Л.,
В.П.Д.,
Т.П.В.,
К.В.К.,
К.Б.Б.,
М.С.И.,
М.Д.К.,
Н.Й.К.

П.Г.Я.,
К.Т.И.,
С.Х.И.,
М.В.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 7.12.2016г.

2

Гражданско дело No 316/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Г.В.К.

Н.Р.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 7.12.2016г.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

ЧНД No 424/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Г.Г.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 7.12.2016г.
Определя, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на Г.Г.В. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес ***, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 101/2012г., НОХД № 208/2013г. и НОХД № 411/2016г.- всички по описа на РС-гр.Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС Бургас.
Г.Г.В.
В законна сила от 23.12.2016г.

4

НОХД No 485/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Г.К.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 7.12.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност за това извършено от него престъпление и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-Карнобат.
Г.К.К.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК освобождава от наказателна отговорност за това извършено от него престъпление и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-Карнобат.
В законна сила от 15.12.2016г.

5

НОХД No 485/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Г.К.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 7.12.2016г.
отменя мно подписка
Г.К.К.
Отменя МНП Подписка
В законна сила от 15.12.2016г.