РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 114/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

С.Н.Х.

ОД МВР БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 6.12.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №19/17.03.2016 година на началника на РУ МВР-град Сунгурларе,с което на С.Н.Х.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 10000 лева на основание чл.38,ал.2,във връзка с извършено нарушение нормата на чл.28,ал.1 от ЗНССПЕЕН 112. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено