РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 117/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

М.М.И.

К.Г.Б.,
Е.П.Б.,
Г.В.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.12.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от М.М.И. срещу К.Г.Б. и Е.П.Б. – двамата съпрузи и срещу Г.В.П. за извършването на съдебна делба по отношение на следният недвижим имот находящ се в гр. Сунгурларе , обл. Бургаска , а именно : дворно място с площ от 1002 кв.м. , образуващо урегулиран поземлен имот № I – 31 в кв. 19 съгласно застроителния и регулационен план / подробен устройствен план / на гр. Сунгурларе при граници : изток – урегулиран поземлен имот № II- 32, запад – улица , север- улица , юг- урегулиран поземлен имот VIII- 30 и урегулиран поземлен имот № VI- 26, ведно с построената в това дворно място масивна двуетажна жилищна сграда с полуподземен етаж , състоящ се от две стаи , два коридора , две стълбища , килер и складово помещение с обща застроена площ от 69 кв.м. и надземен етаж , състоящ се от четири стаи , два коридора , две антрета и две външни стълбища с обща застроена площ от 84 кв.м., като неоснователен и недоказан изцяло.

2

АНД No 215/2016

РДГ

М.А.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 2.12.2016г.
НП-отменено

3

АНД No 225/2016

МВР

Р.Е.А.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.12.2016г.
НП-потвърдено

4

ЧНД No 277/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

М.М.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 2.12.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения М.М.М.,ЕГН-**********,с постоянен и настоящ адрес ***, понастоящем в затвора гр. Бургас най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 406/2015 година, НОХД № 148/2016 година,НОХД № 153/2016 година и по НОХД № 262/2016 година-четирите по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на три месеца. НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения М.М.М. най-тежко наказание в размер на три месеца лишаване от свобода,което същият следва да изтърпи в затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.2 от НК приспада изцяло от така определеното общо най-тежко наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, изтърпяното наказанието лишаване от свобода от осъдения М.М.М. по НОХД № 406/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.59,ал.1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият М.М.М. е бил задържан по Закона за МВР, считано от 30.10.2015 година до 31.10.2015 година. ПОСТАНОВЯВА отделното изтърпяване от осъдения М.М.М.,ЕГН-**********,с постоянен и настоящ адрес ***, понастоящем в затвора гр. Бургас, на наказанието, наложено му по присъда № 16/10.10.2016 г. по НОХД № 301/2016 г. по описа на РС-Карнобат в размер на ШЕСТ месеца лишаване от свобода.
М.М.М.
В законна сила от 18.12.2016г.

5

НЧХД No 326/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.В.Г.

К.П.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 2.12.2016г.
На 18.06.2015 година около 19.00 часа в село Сан-Стефано, общ. Карнобат, чрез удари с нож, причинил на В.В.Г., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда, довела до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяваща се в контузна рана на главата и тангециална прободна рана в лявата гръдна половина, като телесната повреда е причинена при превишаване пределите на неизбежната отбрана – престъпление по чл.132, ал.2, във вр. ал.1 т.3 вр. чл.130, ал.1, вр. чл.12, ал.2 във вр. ал.1 НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговарнаст и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лв.
К.П.К.
Мотиви от 19.12.2016г.
МОТИВИ
В законна сила от 20.12.2016г.

6

АНД No 369/2016

МВР

А.А.А.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0454-000248/26.09.2016г. на началник РУП Сунгурларе, с което на А.А.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 177,ал.1,т.2 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 23.12.2016г.

7

АНД No 371/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

П.М.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 2.12.2016г.
П.М.А.
Мотиви от 2.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.

8

АНД No 423/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.Е.Ш.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 2.12.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.Е.Ш. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната – ****, български гражданин, от турска народност, женен, неосъждан, със средно образование, с месторабота: шофьор към фирма „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД със седалище и адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 31. 08. 2015 г. около 06,00 часа в землището на с. Манолич, област Бургас, на път BGS 1260 при км.18+700 при управление на МПС-товарен автомобил Форд – Транзит с ****, собственост на „Хляб и Сладкарски Изделия“ ЕООД гр. Айтос, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 20, ал. 2 от ЗДвП „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“ Чл. 25, ал. 2 от ЗДвП:“ При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента .” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда – фрактура на две стъпални кости на десен долен крайник на Н. Х. К. на 66 години от с. Манолич, област Бургас, довела до трайно затруднение движението на десен долен крайник за срок от около 3- 3,5 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес- престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “ б”, във вр. чл. 342 , ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2, във вр. чл. 25, ал. 2 от ЗДвП, като на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК С.Е.Ш., ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната – ****, със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Е.Ш. с ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната – ****, да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски по сметка на ОДМВР Бургас в размер от 300.82 (триста лева и осемдесет и две стотинки) лева по сметка на ОДМВР Бургас за експертизи.
С.Е.Ш.
Мотиви от 19.12.2016г.
мотиви