РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 333/2016

МВР

Д.Т.С.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 16.11.2016г.
НП-потвърдено

2

ЧНД No 459/2016

Производство по чл. 244 НПК

АФИН БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР.СОФИЯ

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 16.11.2016г.
Оставя без уважение
В законна сила от 16.11.2016г.

3

НОХД No 468/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Н.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 16.11.2016г.
1. Обвиняемата Н.А.А. се признава за виновна в извършване на престъпление от общ характер по чл.234, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2, чл.4, т.7, чл.11, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, т.1, т.2, т.3 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1(изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., редакция преди изм. бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.), чл.25, ал.1 и ал.2 (изм. - ДВ бр. 50 от 2012 г., редакция преди отм., бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) и § 1, т.4 (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., редакция преди изм., бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) буква „а”, „б” и „д” от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ /редакция преди изм.загл.-ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г./, за това че: на 15.09.2015 год. в обитаваното от нея жилище, находящо се в гр. Карнобат, Бургаска област, ул. „Витоша” № 50 и в ползваната от нея едноетажна тухлена постройка, находяща се в имота на същия адрес държала акцизни стоки без бандерол – 19 069,480 грама тютюн в насипно състояние на обща стойност 3 813,89 лева и 180 къса цигари с филтър с надпис „Cartel” на обща стойност 67,50 лв.- всички стоки на обща стойност 3 881,39 лева / три хиляди осемстотин осемдесет и един лева и тридесет и девет стотинки /, когато такъв се изисква по закон, а именно: а именно по Закона за акцизите и данъчните складове/ ЗАДС/- чл.2, т.2: „На облагане с акциз подлежат: ...тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7: „Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.” ,чл. 11, ал. 1, т.1: „Цигари са: годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” , чл.12, ал.1: „Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е: т.1- тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т.2- отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за „отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия; т.3-фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм”, чл.12, ал.2: За „тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал.1” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ//редакция преди изм.загл.-ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г./, а именно: чл. 28, ал. 1(изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., редакция преди изм. бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, чл. 25, ал.1 (изм. - ДВ бр. 50 от 2012 г., редакция преди отм., бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016г.): „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, чл.25, ал. 2 (изм. - ДВ бр. 50 от 2012 г., редакция преди отм., бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016г.): „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз”, § 1 от Допълнителните разпоредби: По смисъла на закона:… т.4(Доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., редакция преди изм., бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)- „Тютюневи изделия" са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн: буква а) цигара - цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); буква б) цигара с филтър - цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; …буква д) тютюн за лула - нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула…”, като случаят е немаловажен. 2.Престъплението е извършено от обв. Н.А.А. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемата Н.А.А. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемата Н.А.А. наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Н.А.А. не се налага наказание глоба. 4. Веществените доказателства: 18 854,48 грама тютюн и 162 бр. цигари с филтър с надпис „Cartel”, които са останали след извършената съдебна физикохимична обработка, ведно с 1 бр.черен полиетиленов плик с размери: ширина 27 см и дължина 28 см, 1 бр. картонена кутия бяло-червена с размери: дължина 22 см, ширина 9 см и височина 6 см с надпис „IMPARATOR”, 9 бр. прозрачни найлонови пликове с еднакви размери 20/13 см, 1 бр.черен найлонов полиетиленов плик с размери: ширина 60 см и дължина 100 см, 27 броя черни полиетиленови плика с еднакви размери: ширина 25 см и дължина 30 см, 1 бр. бял полиетиленов плик с размери 40/55 см, 12 бр. черни полиетиленови плика с еднакви размери 25/30 см, 1 бр. жълт найлонов плик с размери 40/55 см с надпис «Мегапорт», 1 бр.найлонов плик с размери 40/55 см «Пенимаркет» -всички намиращи се на съхранение в РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас, се отнемат в полза на държавата на основание чл.53, ал.2, б. «а» от НК и следва да се унищожат. 5. Разноските по делото в общ размер на 138.53 лева, от които 98,53 лева за изготвяне на съдебна физикохимична експертиза и 40,00 лева за изготвяне на съдебна оценителна експертиза ще бъдат платени от обвиняемата Н.А.А.. 6. Имуществени вреди - няма.
Н.А.А.
В законна сила от 16.11.2016г.

4

НОХД No 468/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Н.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 16.11.2016г.
Н.А.А.