РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 139/2016

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

С.В.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор,съществува вземане срещу С.В.Т.,ЕГН-**********,***,за сумата 249.19 лева лева,представляваща стойността на доставена,отведена и пречистена вода,но неизплатена такава за периода от 21.11.2011 година до 26.10.2015 година и с отчетен период 20.07.2011 година-02.10.2015 година,ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението-18.12.2015 година, по реда на чл.410 от ГПК до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА С.В.Т.,ЕГН-**********,***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, направените от същото дружество разноски по делото,а именно-държавна такса в размер на 25.00 лева,за изготвянето на съдебно-икономическа експертиза в размер на 150.00 лева,за съдебно-техническа експертиза в размер на 240 лева и юристконсултско възнаграждение на основание чл.78,ал.8 от ГПК в размер на 300.00 лева,както и съдебно-деловодните разноски,присъдени с издадената заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №15/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат в размер на 162.50 лева. ОСЪЖДА С.В.Т.,ЕГН-**********,***, да заплати по сметката на РС-град Карнобат-сумата 10.00/десет/лева в случай на служебно издаване изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието натретите лица-помагачи Т.Ч.Д.,ЕГН - ********** и М.А.Д.,ЕГН - **********,двамата с постоянен адрес ***?",със съдебен адрес ***,адвокат С.Г.. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 332/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

М.К.Г.

Р.Г.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 15.11.2016г.
В законна сила от 15.11.2016г.

3

Гражданско дело No 500/2016

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КАРНОБАТ

Ж.А.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Ж.А.К.,ЕГН- **********,***,да заплати на Дирекция "Социално подпомагане"-град Карнобат към Агенцията за социално подпомагане на Република България,сумата 1189.00 лева,представляваща неползвана по предназначение целева помощ за лице с трайно увреждане, за възстановяването на която е издадена заповед № РД 13/0023/15.04.2016 година от директора на Д "СП"-град Карнобат, както и законната лихва от подаване на исковата молба да окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Ж.А.К.,ЕГН- **********,***, за заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-гад Карнобат,държавна такса в размер на 50.00 лв.( петдесет) лева. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

4

Гражданско дело No 511/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Й.А.Й.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 15.11.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Й.А.Й., ЕГН **********,***, че дължи на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД , ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощник –юрисконсулт Е.Х.Б., със съдебен адрес по чл.39, ал.1 от ГПК: гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ №14, ет.1 офис 4 тел 0884671536 сумите в размер на 304,86 лв.(триста и четири лева и 86 стотинки) – главница; договорна лихва -20,55лв. (двадесет лева и 55 стотинки) от 4.02.2015 г. до 5.04.2015 г. (падеж на последната погасителна вноска); такса разходи - 45,00 лв. (четиpидесет и пет лева); неустойка за неизпълнение на договорно задължение -150,31 лв. (сто и петдесет лева и 31 стотинки) за периода от 4.02.2015 г. до 5.04.2015 г. (падеж на последна погасителна вноска), лихва за забава – 44,19 лв.(четиридесет и четири лева и 19 стотинки) за периода от 5.02.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда, ведно със законната лихва от подаването на заявлението в съда -31.05.2016г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Й.А.Й., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД , ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощник –юрисконсулт Е.Х.Б., със съдебен адрес по чл.39, ал.1 от ГПК: гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ №14, ет.1 офис 4 тел 0884671536 сумата от 525.00 лева /петстотин двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”, разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Й.А.Й., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД , ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощник –юрисконсулт Е.Х.Б., със съдебен адрес по чл.39, ал.1 от ГПК: гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ №14, ет.1 офис 4 тел 0884671536 сумата от 325.00 лв./триста двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”, разноски в заповедното производство. Преписи от решението да се връчат на страните, като на ищеца се връчи по електронен път а адрес legal.burgas@theagency.bg.

5

АНД No 327/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.Ж.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият В.Ж.П., ЕГН: ********** ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на на 30.08.2016 година около 00.40 часа в град Сунгурларе по ул.“Георги Димитров“ в посока центъра на град Сунгурларе управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № „ А 2346 АН “ след употреба на наркотични вещества-амфетамин и метамфетамин, представляващи упойващи и психотропни вещества,включени в списъка по чл.3 ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Друг тест-3000 с фабричен номер 8325554- престъпление по чл.343 б ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,което му деяние представлява престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА В.Ж.П., ЕГН: ********** ***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на обвиняемия и на районния прокурор. След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническото средство”Drager Drug Check (Test) 3000” ,с фабричен № REF 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В.Ж.П.
на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 15.11.2016г.

6

НОХД No 336/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Д.Г.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 15.11.2016г.
Д.Г.Д.
На осн. чл. 343 в, ал. 2 вр.ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимият пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
В законна сила от 15.11.2016г.

7

АНД No 339/2016

ДИТ

ЕТ Л.-2.- Н.А.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 15.11.2016г.
НП-изменено