РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 204/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Н.Х.Е.

Л.С.Д.,
Б.С.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 9.11.2016г.
Л.С.Д.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал.2 от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК осъжда подсъдимият Л.С.Д. на наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 146, ал.1 от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК осъжда подсъдимият Л.С.Д. на наказание ГЛОБА в размер на 1500 лева. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК определя на подсъдимия Л.С.Д. едно общо наказание, а именно: наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Б.С.Д.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал.2 от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК осъжда подсъдимият Б.С.Д. на наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 146, ал.1 от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК осъжда подсъдимият Б.С.Д. на наказание ГЛОБА в размер на 1500 лева. НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК определя на подсъдимият Б.С.Д. едно общо наказание, а именно: наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА
Мотиви от 11.11.2016г.

2

НЧХД No 216/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.П.Я.

Е.Б.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 9.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 216/2016г. по описа на КРС. ИЗПРАЩА делото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.11.2016г.

3

АНД No 372/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.Х.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 9.11.2016г.

4

НОХД No 457/2016

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Д.И.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 9.11.2016г.
Д.И.Д.
На основание чл.206,ал.1 от НК, при условията на чл. 55 ал. 1, т.1 от НК на обвиняемият Д.И.Д. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години
В законна сила от 9.11.2016г.