РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за
8.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 180/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Община Карнобат,с адрес : град Карнобат,бул. „България ” 12, представлявана от Георги И. Димитров – кмет,да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” град София, пл.”Позитано” № 5,ЕИК 000694286,представлявано от изпълнителните си директори Р.И.Я. и Кристоф Рат,със съдебен адрес ***,адвокат Л. сумата от 188.40(сто осемдесет и осем лева и четиридесет ст.) лева,представляваща част от изплатеното обезщетение на застрахованото лице Димитьр Х.К.,като собственик на МПС „Мерцедес Е320" с peг.№ „ А 93 55ММ” по застрахователен договор за застраховка "Каско Стандарт" сключен между ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" и Димитьр Х.К. – по полица № 4704140909000195, със срок на валидност от 18.08.2014 година до 18.08.2015 година,ведно със законната лихва върху същата сума,считано от 15.01.2016 година-датата на предявяване на настоящия иск,до окончателното й изплащане,както и за направените по делото съдебни разноски,съразмерно с уважената част от иска на основание чл.78,ал.1 от ГПК,включително и за адвокатско възнаграждение в размер на 302.79(триста и два лева и седемдесет и девет ст.) лева. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Община Карнобат,с адрес : град Карнобат,бул. „България ” 12, представлявана от Георги И. Димитров – кмет,да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

ЧНД No 244/2016

Производство по молби за реабилитация

 

А.Р.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.11.2016г.

3

НЧХД No 285/2016

Обида и квалифицирана обида

П.П.И.,
Л.А.И.

Ж.А.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 8.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.А.Д., роден на ***г. в гр.Карнобат, циганин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, помощник в хранителен магазин, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016г. в гр.Карнобат, кв. „Люляците“№ 49 казал нещо унизително за честта и достойнството на П.П.И. с ЕГН ********** *** в нейно присъствие, като е употребил по неин адрес думите “ Майка ви в устата долна ще еба, долни курви“, поради което и на основание чл. 146, ал.1 НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.А.Д., роден на ***г. в гр.Карнобат, циганин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, образование основно, помощник в хранителен магазин, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че по същото време и място е казал нещо унизително за честта и достойнството на Л.А.И. с ЕГН ********** *** в нейно присъствие, като е употребил по неин адрес думите “ Майка ви в устата долна ще еба, долни курви“, поради което и на основание чл. 146, ал.1 НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 НК на подсъдимия Ж.А.Д. (със снета по делото самоличност) едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000лв. ОСЪЖДА Ж.А.Д. (със снета по делото самоличност) да заплати на П.П.И. с ЕГН ********** *** сумата от 800лв., представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди в резултат на извършено от него престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.07.2016г. до окончателното й изплащане, като отхвърля иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер от 2500лв. ОСЪЖДА Ж.А.Д. (със снета по делото самоличност) да заплати на Л.А.И. с ЕГН ********** *** сумата от 800лв., представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди в резултат на извършено от него престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.07.2016г. до окончателното й изплащане, като отхвърля иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер от 2500лв. ОСЪЖДА Ж.А.Д. (със снета по делото самоличност) да заплати на П.П.И. с ЕГН ********** *** и Л.А.И. с ЕГН ********** *** сумата от 424лв. ОСЪЖДА Ж.А.Д. (със снета по делото самоличност) да заплати в полза на държавата по сметка на КРС държавна такса за гражданските искове в размер на 100лв. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.
Ж.А.Д.
На основание чл. 146, ал.1 НК налага на подс.Ж.А.Д. наказание ГЛОБА в размер на 1000лв.

4

НОХД No 379/2016

Квалифицирани състави на кражба

М.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Ю.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 8.11.2016г.
А.Ю.Д.
На осн.чл.195, ал.1, т.3, предл.II-ро, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на подсъдимият А.Ю.Д. се определя наказание три месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 8.11.2016г.