РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 119/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

А.С.В.

Б.Д.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 4.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.С.В. с ЕГН ********** *** против Б.Д.Б. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 8,ал.1 ЗАЗ вр. чл. 79 ЗЗД да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 7 000лв., представляваща обезщетение за неизплатените аренди вноски по договор за аренда от 12.09.2002г. за периода 2005г.-2011г., ведно със законната лихва върху тази сума от завеждането на иска до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА А.С.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Д.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 680лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

Гражданско дело No 87/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Р.Д.И.

С.И.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 4.11.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА С.И.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Р.Д.И. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес за призоваване на същия – гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. “ Георги Д. “ № 6 чрез адв. Д.В. от БАК сумата от 1787, 14 лв. представляваща левовата равностойност на дължимата му се неизплатена арендна вноска за стопанската 2014 / 2015 година по договор за аренда сключен между тях на дата 20.08.2009 г. , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от 29.03.2007 година до окончателното й изплащане , като отхвърля същия иск в останалата му част до пълния му предявен размер от 2 700 лв. като неоснователен и недоказан.

3

НОХД No 330/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

К.А.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 4.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия К.А.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение – “ПОДПИСКА“.
К.А.М.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия К.А.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение – “ПОДПИСКА“.
В законна сила от 12.11.2016г.

4

НОХД No 330/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

К.А.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Присъда от 4.11.2016г.
К.А.М.
Мотиви от 4.11.2016г.