РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 355/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

М.В.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 1.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.В. / MIKHAIL VIKTOROVICH VASILYEV / с ЛНЧ **********, роден на *** ***, Кемеровская област, Руска федерация, руски гражданин, руснак, неосъждан, с висше образование, женен, с постоянен адрес: Руска федерация, гр Новокознецк, ул. «Ушинская» №7, кв.8 за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2014 г. на кръстовището, образувано от главен път І-6 и югозападен обход на Автомагистрала “Тракия” в района на Община Карнобат, област Бургас при управление на моторно превозно средство лек автомобил „Тойота Карина” с рег. № В 52 47 РН, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 47 от Закон за движенията по пътищата /ЗДП/: „Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство”, чл.50, ал.1 от Закон за движенията по пътищата: “На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство” и чл.46, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата /ППЗДП/: „Пътен знак Б2 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да спрат на "стоп-линията", очертана с пътна маркировка, или ако няма такава - на линията, на която е поставен знакът. Преди да потеглят отново, водачите са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които имат предимство.” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Райко Илиев Илиев с ЕГН ********** *** изразяваща се в счупване на І стъпална кост, квалифициращо се като трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 1-2 месеца при обичаен под на оздравителния процес, поради което и на основание чл.343, ал.1 б. „б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.47 и чл.50, ал.1 от Закона за движението по пътищата и чл.46, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата вр. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - глоба в размер на 2000 лева, както и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд. Районен съдия :
М.В.В.

2

АНД No 358/2016

РИОСВ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РИОСВ ГР.БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 1.11.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 94/07.09.2016 година на директора на РИОСВ-град Бургас,на жалбоподателя Община Сунгурларе,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,Област Бургас,ул.”Георги Димитров” № 2, ЕИК : 000057250,представлявана от Васил Панделиев Панделиев -кмет,с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.200,ал.1,т.2,във връзка с чл.48,ал.1,т.11 от Закона за водите. ОСЪЖДА Община Сунгурларе,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,Област Бургас,ул.”Георги Димитров” № 2, ЕИК : 000057250,представлявана от Васил Панделиев Панделиев -кмет,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено

3

НОХД No 409/2016

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Ж.С.Т.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 1.11.2016г.
Ж.С.Т.
На осн.чл. 339, ал.1 от НКчл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв. Ж.С.Т. се определя наказание четири месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 1.11.2016г.