П Р О Т О К О Л

 

28.10.2016 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  V    състав

На двадесет и осми октомври две  хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                              Съдебни заседатели: 1...........................................

                                                            2...........................................                                                       

                                   

Секретар …………………….В.Х.…………………………….

Прокурор:…………………….Г.Д.……………………………….

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ………КОСТАДИНОВ…….

Н О Х Дело №...........412..............по описа за.................2016...................година

На именното повикване в ................12.30.....….....................часа се явиха:

 

Районна прокуратура Карнобат, редовно призована. Явява се прокурор Д..

Обвиняемият  А.Х.М. нередовно призован не се явява.

Адв. Н. нередовно призован не се явява.

ПРОКУРОРЪТ Д.: Да не се дава ход на делото предвид

непризоваването на страните.

 

          На повторното поименно повикване и след призоваването на страните в 15.00 часа се явиха:

 

Районна прокуратура Карнобат, редовно призована. Явява се прокурор Д..

Обвиняемият  А.Х.М. – редовно призован,  лично и с адв. Н..

ПРОКУРОРЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         ОБВ. М.: Моля да се даде ход на делото.        

          СЪДЪТ                                                     

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

     СНЕМА самоличността на обвиняемия.

         А.Х.М., ЕГН **********, ***.

         Разясни на страните правата  им по чл. 274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

         Р.ПРОКУРОР: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемия и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          АДВ. Н.: Г-н председател, с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВ. А.Х.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:  

1. Обвиняемият А.Х.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 234, ал.1 от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ, а именно: За това, че на 30. 01. 2016 г. в село Люляково, община Руен, област Бургас и на Автомагистрала “Тракия”, община  Карнобат, област Бургас, в лек автомобил марка “Пежо 307” с **** държала акцизни стоки без бандерол: 1 977 / хиляда деветстотин седемдесет и седем / кутии цигари марка „Marble” на стойност 14 827,50  / четиринадесет  хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 50 стотинки / лева, когато такъв се изисква по Закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 2 “На облагане с акциз подлежат:”, т. 2 “тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7 “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки,  закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”,чл. 11, ал. 1, "Цигари са:”, т. 1 “ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл. 28, ал. 1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, вр. чл. 25, ал. 1 “ Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, вр. ал. 2 “ Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз”, като случая не е маловажен.        

Престъплението е извършено от обвиняемият при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

2.        За посоченото в точка 1. престъпление на  обвиняемия  А.Х.М., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ  ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 600 ЛЕВА.

     На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ  ШЕСТ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

        3. Веществени доказателства–  Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии  цигари „Marble”,  обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340  бр. кутии  цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби следва  да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. «а» от НК.

        4.Разноските по досъдебното производство в размер на  190, 62 лева ще бъдат заплатени от обвиняемия след  сключване на настоящото споразумение.

        5. Причинени от престъплението имуществени вреди- няма.

        

С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР Г.Д.:................................................

 

 

          2. ЗАЩИТНИК АДВ. П.Н.: .............................

 

        

          3. ОБВИНЯЕМ  А.Х.М.:………………………..……

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И : №

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по  1. Обвиняемият А.Х.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла на чл. 234, ал.1 от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ, а именно: За това, че на 30. 01. 2016 г. в село Люляково, община Руен, област Бургас и на Автомагистрала “Тракия”, община  Карнобат, област Бургас, в лек автомобил марка “Пежо 307” с **** държала акцизни стоки без бандерол: 1 977 / хиляда деветстотин седемдесет и седем / кутии цигари марка „Marble” на стойност 14 827,50  / четиринадесет  хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 50 стотинки / лева, когато такъв се изисква по Закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 2 “На облагане с акциз подлежат:”, т. 2 “тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7 “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки,  закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”,чл. 11, ал. 1, "Цигари са:”, т. 1 “ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл. 28, ал. 1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, вр. чл. 25, ал. 1 “ Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, вр. ал. 2 “ Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз”, като случая не е маловажен.        

Престъплението е извършено от обвиняемият при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.        За посоченото в точка 1. престъпление на  обвиняемия  А.Х.М., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК, се определя  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ  ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

     На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ  ШЕСТ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

        3. Веществени доказателства–  Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии  цигари „Marble”,  обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340  бр. кутии  цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби следва  да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. «а» от НК.

        4.Разноските по досъдебното производство в размер на  190, 62 лева ще бъдат заплатени от обвиняемия след  сключване на настоящото споразумение.

        5. Причинени от престъплението имуществени вреди- няма.

  НАСТОЯЩОТО споразумение има последиците навлязла в законна сила присъда.        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА          А.Х.М., ЕГН **********, постоянен адрес ***,  да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 190.62  лева /сто и деветдесет лева и шестдесет и две стотинки/, която сума да се приведе по сметка BG47STSA93003100001001 на ОД на МВР Бургас  при БАНКА ДСК,  гр. Бургас, както и сумата 5,00 лева /пет лева/, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия А.Х.М., ЕГН **********, че имат възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 28.10.2016 г., да заплати доброволно направените по делото разноски в размер на 190.62 лева /сто и деветдесет лева и шестдесет и две стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 600.00 /шестотин/ лева, представляваща глоба в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат  № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBBGSF.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумите не бъдат платени доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда ще последва предприемане действия за принудителното им събиране, като освен това обвиняемият ще следва да заплати и допълнително направените разноски във връзка с осъществяване действията на съответния съдебен-изпълнител по принудителното изпълнение във връзка с изпълнение на дължимата сума, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителни листи в полза на бюджета на съдебната власт.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО № 282 ЗМ 35/2016 г. по описа на РУ-Карнобат /пр. пр. вх. № 103/2016 г. по описа на КРП/ да се върне на РП-Карнобат за произнасяне относно обв. А.М.А..

 

 

                    

  СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

След одобряването споразумението между страните, съдът се произнесе  и по отношение определената на обвиняемия МНО, във връзка с което счете, че наложената на същият мярка за неотклонение следва на основание чл. 309, ал. 2 от НПК да бъде отменена.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия    А.Х.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение, а именно „ ПОДПИСКА”.

НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба  или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред БОС.

        

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ:

 

След одобряването споразумението между страните, съдът съобразно  разпоредбата чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК се занима и с въпроса за веществените доказателства по делото, а  именно: Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии  цигари „Marble”,  обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340  бр. кутии  цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК следва  да се отнемат в полза на държавата.

Мотивиран от гореизложените  съображения и на  основание чл. 306,  ал.1, т. 4  от НПК,  във връзка с чл.234, ал.3, вр. чл. 53, ал.1, буква „а” от НК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

 НА ОСНОВАНИЕ чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.1, буква „а” от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата веществените доказателства  по делото,  а именно Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии  цигари „Marble”,  обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии  цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340  бр. кутии  цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби следва  да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. «а» от НК- намиращи на съхранение при домакина на РУ- Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по чл. 53, ал.1, б.”а” от НК може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.                     

ПРЕПИС от настоящото определение, след влизането му в законна сила да се изпрати на РУ на МВР – гр. Карнобат, с оглед унищожаването на гореописаните, отнети в полза на Държавата веществени доказателства, което да бъде извършено на основание чл. 124 ал. 6 от ЗАДС под контрола на Митническите органи. 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: