Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 121 / 28.10.2016г.                                                                                          град Карнобат   

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: В.Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 254 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на С.А.Ш., ЕГН: **********,*** срещу наказателно постановление(НП) № 16-0454-000126 от 20.05.2016 год. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата(ЗДвП) и на чл. 183, ал.1, т.1-предложения „първо“ и „второ“  от Закона за движение по пътищата(ЗДвП) и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни  наказания „глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление, като постановено въз основа на АУАН, издаден при груба „злоупотреба“  с дискреционната власт от страна на актосъставителя, която злоупотреба се състои в неправилно посочване и интерпретиране на фактите в АУН-а, които според жалбоподателя са неверни, което е довело до изготвянето на опорочен акт за административно нарушение, който не може да породи правни последици и да послужи като основание за издаване на атакуваното НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява, лично и с упълномощен адвокат, който пледира за отмяна на НП на основанията изложени в жалбата. Като основание за отменя на НП се сочи и обстоятелството, че по административната преписка не е съставен доклад за установен факт и извършено действие, с дата, час и място, автомобил, марка, модел и цвят, трите имена на лицето, административното нарушение, съгласно Инструкция за контрол на патрулно-постовата служба. Посочва се, че началникът на РУ-Сунгурларе не е изпълнил задълженията си за проверка достоверността и законосъобразността на АУАН, което се сочи за съществено нарушение на правилата и основание за отмяна на НП.

 Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител.

По делото са събрани писмени доказателства, разпитани са актосъставителят Д.Д.Р., свидетелите П.М.П., Е.Г.П. и Матей Митков Стоянов.

 Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 30.04.2016 год., св.Д.Д.Р. и св.П.М.П. – двамата служители на РУП-Сунгурларе, били на работа за времето от 18.00 до 06.00 ч. Свидетелите работели на ул. Славянска в близост до автогарата в гр.Сунгурларе и извършвали проверка на МПС и лицата пътуващи в тях. При свидетелите се явил гражданин, пожелал анонимност и съобщил, че лицето С.Ш. управлява БУС Фиат Дукато след употреба на алкохол. Свидетелите реагирали на сигнала и на ул. Кооперативна, пред сградата на Банка ДСК в гр.Сунгурларе на осветен пътен участък спрели лек автомобил ФИАТ ДУКАТО 2,8 ЖТГ КОМБИНАТО с рег. ****. Автомобилът се управлявал от жалбоподателя Ш., който пътувал сам в автомобила. Полицейските служители се представили и поискали от водача документите му за проверка. Жалбоподателят не представил документите си за проверка, тъй като не ги носел. На въпроса на проверяващите дали е употребил алкохол, жалбоподателят отговорил отрицателно. С.А.Ш. бил поканен от полицейските служители да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Дрегер 7510“, но същият отказал.  На водача бил издаден талон за медицинско изследване на кръвна проба с № 0011360, но Ш. го хвърлил на земята пред полицаите.

Срещу жалбоподателя бил издаден АУАН № 119 от 30.04.2016г. за това, че отказва да бъде проверен с техническо средство за употреба на алкохол, както и да даде кръвна проба за изследване – нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и за това, че като водач на МПС не носи СУМПС и контролен талон - нарушение на чл.100, ал.1 т.1 от ЗДВП. АУАН-ът бил представен на жалбоподателя, но той отказал да го подпише.  Свидетел на отказа е Е.Г.П..

Въз основа на акта, на 20.05.2016 г. началникът на РУ-Сунгурларе е издал обжалваното наказателно постановление, с което нарушенията на жалбоподателя са квалифицирани съответно по чл.174, ал.4 от ЗДвП и по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като за първото нарушение на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 2000 хиляди лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, а за второто нарушение на основание чл.183, ал.1 т.1 пр.1,2 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 10 лв.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно чл.174, ал.3 от ЗДвП: „Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.

Съгласно чл.183, ал.1 т.1 от ЗДвП: „Наказва се с глоба 10 лв. водач, който не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.“

От доказателствата по делото по безспорен начин се установява, че на 30.04.2016г. С.Ш. е управлявал лек автомобил ФИАТ ДУКАТО 2,8 ЖТГ КОМБИНАТО с рег ****, бил е спрян за проверка, при която е отказал да бъде проверен за употреба на алкохол и не е представил за проверка на полицейските служители СУМПС и контролен талон, поради което му е наложено предвиденото в чл.174, ал.3 от ЗДвП наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 години/24 месеца/ и глоба в размер на 2000 лв., за първото нарушение, и наказание глоба в размер на 10лв. за второто нарушение, на основание чл.183, ал.1 т.1 пр.1,2 от ЗДвП.

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласните доказателствени средства - показанията на сидетелите, от приложените по делото писмени доказателствени средства, талон за медицинско изследване и пр.  Актът за нарушение на ЗДвП е напълно редовен от гледна точка на компетентност, реквизити и съдържание, поради което се ползва с презумптивната доказателствена сила съгласно  чл. 189, ал.2 от ЗДвП.  

Съдът не приема твърденията на защитника на жалбоподателя за наличие на съществени нарушение на процесуалните правила, поради несъставяне на доклад съгласно Инструкция за контрол на патрулно-постовата служба. Съставянето на посочения доклад касае организацията на работа в РУ-Сунгурларе. Неговата липса няма отношение относно факта на нарушението, налагането на съответното наказание и не води до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0454-000126 от 20.05.2016 год. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на С.А.Ш., ЕГН: **********,***, на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата и на чл. 183, ал.1, т.1-предложения „първо“ и „второ“  от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни  наказания „глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като законосъобразно. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ :