Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 155 / 28.10.2016г.                           град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и осми септември  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ……………………Д.Е.……............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер......207.........по описа за............2016..................година

         С настоящата искова молба е предявен иск с правно основание чл.278 и сл. от ГПК и чл. 69 от ЗН – за извършване на съдебна делба на сънаследствени недвижими имоти – земеделски земи, като са  направени и възражения  по 76 от ЗН – за обявяване на недействителността на извършеното дарение и също и продажба на същите земеделски земи от страна на някои от сънаследниците на трето лице нямащо качеството на сънаследник и прекратяване на производството по настоящото дело като недопустимо на това основание. Същите посочват, че ако съдът не прекрати производството по делото , то да извърши съдебната делба на процесните земеделски земи.

         В съдебно заседание така предявените претенции се поддържат и се иска тях уважаване изцяло.

         В срока по чл. 131 ал.1 от ГПК  ответниците В.Я. и Ж.Д. изразяват желание в отговора си на исковата молба да се извърши исканата съдебна делба.

         В срока по чл. 131 ал.1 от ГПК ответникът С.И.Д.  счита исковата претенция да се извърши съдебна делба на процесните земеделски имоти като недопустима по съображения изложени от него в молбата , същият поддава горепосочените две възражения по чл. 76 от ЗН за извършеното дарение и по чл. 33 от ЗС – за липса на съгласие на останалите съсобственици на имотите при извършената покупко- продажба на същите и моли съдът да се произнесе по тях , като прекрати производството по делото като недопустимостта му същите основания , а ако съдът не прекрати производството по делото , то да извърши съдебната делба на процесните земеделски земи.

 Останалите ответници не вземат никакво становище по така предявеният иск срещу тях обективиран с предявените в него претенции.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Не се спори между страните по настоящото дело, а е и видно от 1 бр. удостоверение за наследниците на Д.Д.С. с изх. № 979  издадено на дата 03.12.2013 г. от Община Карнобат, удостоверение за наследниците на Х.С. Диневаи удостоверение за наследниците на Добри Д.Д.  е че с изключение на К.Т.К.   ищците и ответниците се явяват единствени законни наследници на общия им наследодател – Д.Д.Д. *** починал на 23.06.1970  година в същото село. Този факт не се оспорва от страните по настоящото дело и се признава от тях.

         Видно пък от решение № 23 от 09.09.1998  година на ОС “ ЗГ “ гр. Карнобат постановено по поземлена преписка № СС 172 от 02.12.1991 г. образувана за наследниците на същия наследодател е че на последните е възстановено  правото на собственост  върху следните земеделски земи находящи се в землището на село Сан Стефано , Община  Карнобат, а именно: 1. нива от 7, 040 дка в м.Таламбаза  представляваща имот № 019022 по плана на КВС на зелищета на село Сан Стефано , 2. Лозе  от 0, 501  дка в м. Горните лозя  представляващо имот № 020063, 3. нива от 11, 490 5 дка в м. Емешлика  представляваща имот № 021051 по КВС на землището на село Сан Стефано и 4. нива от 7, 300  дка в м. Канарата  представляваща имот № 022016  – всички по плана за земеразделяне на землището на село Сан Стефано  Карнобат. От същите тези земеделски земи само наследницата  Н.Н.Т.  с нотариален акт за дарение на земеделска земя № 133 том I рег. № 437 по н.д. № 67 от 2014 година по описа на нотариус М. Стоева   с рег. № 581 на Нотариалната камара  действащ в района на Районен съд Карнобат е  дарила като нейна собственост  на друго трето лице нямащо качествата на сънаследник на същите земеделски земи – сина й К.К. , правото на собственост върху : 4/ 60 ид. части от  нивата в м. Канарата , 4/ 60 ид. части от нивата в м. Емешлика , 4/ 60 ид. части от нивата в м. Таламбаза  и 4/ 60 ид. части от лозето в м. Горните лозя ,като по този начин, тя се е разпоредила с тях в полза на същото лице. Този факт също не се оспорва от страните по настоящото дело. Затова и съдът намира, че следва да се занимае и с подаденото  от ответника С.Д. възражение с правно основание чл.76 от ЗН преди да се занимае и с искането за извършване на съдебна делба на горепосочените процесни недвижими имоти между сънаследниците по делото.

         1. По отношение на така подаденото възражение  иск по чл.76 от ЗН с която се иска прогласяване на недействителността на извършеното дарение на всички процесни части от сънаследствени имоти с процесния с с нотариален акт за дарение на земеделска земя № 133 том I рег. № 437 по н.д. № 67 от 2014 година по описа на нотариус М. Стоева   с рег. № 581 на Нотариалната камара  действащ в района на Районен съд Карнобат. Същата разпоредба на закона гласи, че актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тези предмети не се паднат в негов дял при делбата. Съдът намира, съобразявайки се със закона и трайно установената практика на съдилищата изразена в тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС с което е променено отчасти респ. отменено отчасти  тълкувателно решение № 72 от 09.04.1986 г. на ОСГК на ВС на РБ и решение № 1857 от 20.07.1965 г. по гр.д. № 1132/65 г. на 1 гр.отд. на ВС на РБ, че същата недействителност е относителна такава тъй като това разпореждане респективно сделка, която е  извършена може да се санира , респективно заздрави при определени условия т.е. може да действа временно и действа само в отношенията между сънаследниците на имотите. Същата разпоредителна сделка е действителна и поражда правни последици между извършилите я сънаследници и приобретателя на вещите, но тя нарушава в случая отношенията между останалите сънаследници и приобретателя на имотите. Тя е относителна недействителност защото има ограничен обхват и няма действие по отношение на всички и на нея не могат да се позовават лица, които не са страни по сделката или нямат качеството на сънеследници. В настоящия правен случай извършеното дарение от сънаследника Н.Т. на ищеца – К.К. Неин  син на всички процесни недвижими имоти , съдът намира, че е породила исканите и целени с нея правни последици, но съдът намира и това, че същата няма действие по отношение на останалите сънаследници на същите недвижими имоти, които пък правилно са упражнили правото дадено им по силата на същата разпоредба като са упражнили това им право под формата на възражение  и то правилно в първата фаза по извършването на настоящата делба тъй като спора по чл.76 се явява преюдициален и обуславящ спора за собственост спрямо процесите недвижими имоти в настоящия делбен процес тъй като с решението си по чл.282 ал.1 от ГПК настоящия съд следва със сила на присъдено нещо да разреши спора за страните съделители, респективно титуляри на правото на собственост спрямо същите земеделски земи, които е и негово императивно задължение с решението по евентуалното допускане да се извърши исканата съдебна делба. Затова и като главна надлежна страна е призовал сънаследниците - прехвърлители които са извършили процесното дарение и също като такава страна участвува – в случая задължително като ищец  и лицето на което са дарени имотите, което има качествата на необходим другар по иска за прогласяване на относителната недействителност на извършеното дарение. Разпоредбата на чл.76 от ЗН е в полза на сънаследниците по делото които не са извършили разпореждане с процесите недвижими имоти спрямо тези които са извършили същото разпореждане и тя им дава правото да искат прогласяване на извършеното дарение тъй като то няма действие спрямо тях и им пречи в наследствената маса да бъдат привлечени всички сънаследствени имоти. Същата разпоредба признава правото на защита на сънаследниците неизвършили разпореждане с процесните имоти срещу валидното разпореждане на останалите сънаследници извършили това разпореждане с който те искат да се прогласи същото разпореждане за недействително по отношение на тях и да не може същото разпореждане на породи каквито и да било последици спрямо тях. Затова и последиците на разпореждането не се зачитат за извършени спрямо тях в отношенията им като съсобственици респективно  сънаследници  , поради което не получилият правото на собственост върху процесите вещи чрез дарението им , а дарителите им  които са и сънаследници са носители на правото на собственост върху същите и съдебната делба следва да се допусне само между съсобствениците сънаследници на процесните вещи, защото пък ако във втората фаза при извършването на делбата ако процесите вещи не се паднат в дял на съделителите извършили дарението им преди това, то акта на извършено дарение не може да прехвърли никакви права на надарения с процесните недвижими имоти. Затова и съдът намира, че така предявеното възражение се явява напълно основателно и затова и съдът следва да прогласи недействителността на извършеното с горепосочения нотариален акт дарение на процесите недвижими имоти – земеделски земи. Като последица от това следва да бъде извършена и респективно допусната съдебна делба между сънаследниците на същите имоти.

          2. В тази връзка съдът намира, че следва да се занимае и с възражението по чл. 33 от ЗС за липса на съгласие на останалите собственици при извършването на покупко- продажба на процесните земеделски земи тъй като с нотариален акт  за покупко- продажба на недвижим имот № 15  том II рег. № 698 дело № 107 от 2014 г. по описа на нотариус М. Стоева  вписана под № 581  в регистъра на Нотариалната камара друг един от наследниците  Д.Н.М. е продал на ищеца К.К.  неговите части от горепосочените земеделски земи , които са идентични по обем с тези посочени в акта за дарение. Тука следва да се посочи , че горепосоченото казано за основателността на възражението се отнася и за този случай тъй като същото възражение  е с по- голяма тежест от  възражението по чл. 33 от ЗС и както и при него , така и при последното собственикът наследник не може да се разпорежда с наследственото си имущество , а извършеното такова разпореждане се явява недействително и като такова същата следва да бъде обявена.

         Съдът намира, че така прогласената относителна недействителност на извършеното дарение и продажба на процесните вещи не влече като задължителна последица със себе си отмяна на същите нотариални актове  на разпореждане , тъй като ако тези сънаследствени недвижи имоти при извършването на съдебната делба се паднат в дял на сънаследниците извършили дарението им, то и нотариалният акт ще бъде действителен и ще породи исканите с него правни последици, като тази недействителност е висяща във времето и зависи от извършването на съдебната делба във втората й фаза.

         Тъй като са налице съсобствените сънаследствени недвижими имоти и те са намират в патримониума на съделителите сънаследници и те не могат да извършат тяхната доброволна подялба, то съдът намира, че следва да допусне извършването на съдебна делба между всички съделители с изключение на ищеца К.К.  по отношение на процесните земеделски имоти при съответните идеални части от правото на собственост върху тези земеделски имоти които притежава всеки един съделител.

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                   Р     Е     Ш     И:

        

На основание чл. 76 от Закона за наследството       ПРОГЛАСЯВА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА  на извършеното дарение от Н.Н.Т. с ЕГН ********** ***  на К.Т.К. с ЕГН **********с постоянен адрес ***  , действащ чрез пълномощника си и адресант за връчване на призовки и съобщения -  гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Георги Д.  № 6- адв. Д.Д. – В. с  нотариален акт за дарение на земеделска земя № 133 том I рег. № 437 по н.д. № 67 от 2014 година по описа на нотариус М. Стоева   с рег. № 581 на Нотариалната камара  действащ в района на Районен съд Карнобат на следните земеделски земи находящи се в землището на Сан Стефано , Община Карнобат , а именно: 1. 4/ 60 ид. части нива от 7, 040 дка в м.Таламбаза  представляваща имот № 019022 по плана на КВС на зелищета на село Сан Стефано , 2. 4/ 60 ид. части от Лозе  от 0, 501  дка в м. Горните лозя  представляващо имот № 020063, 3. 4 / 60 ид. части от нива от 11, 490 5 дка в м. Емешлика  представляваща имот № 021051 по КВС на землището на село Сан Стефано и 4.4/ 60 ид. части от  нива от 7, 300  дка в м. Канарата  представляваща имот № 022016  – всички по плана за земеразделяне на землището на село Сан Стефано  Карнобат.

На основание чл. 33 ал.2 от Закона за собствеността        ПРОГЛАСЯВА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА  на извършената покупко- продажба от Д.Н.М.  с ЕГН  **********о*** на К.Т.К. с ЕГН **********с постоянен адрес ***  , действащ чрез пълномощника си и адресант за връчване на призовки и съобщения -  гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Георги Д.  № 6- адв. Д.Д. – В. с  нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти  № 15 том II рег. № 698 по н.д. № 107 от 2014 година по описа на нотариус М. Стоева   с рег. № 581 на Нотариалната камара  действащ в района на Районен съд Карнобат на следните земеделски земи находящи се в землището на Сан Стефано , Община Карнобат , а именно: 1. 4/ 60 ид. части нива от 7, 040 дка в м.Таламбаза  представляваща имот № 019022 по плана на КВС на зелищета на село Сан Стефано , 2. 4/ 60 ид. части от Лозе  от 0, 501  дка в м. Горните лозя  представляващо имот № 020063, 3. 4/ 60 ид. части от нива от 11, 490 5 дка в м. Емешлика  представляваща имот № 021051 по КВС на землището на село Сан Стефано и 4. 4/ 60 ид. части от нива от 7, 300  дка в м. Канарата  представляваща имот № 022016  – всички по плана за земеразделяне на землището на село Сан Стефано  Карнобат.

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Д.Н.М.  с ЕГН ********** *** , Н.Н.Т. с ЕГН ********** *** , М.Д.Д.  с ЕГН ********** *** , Р.Д.П.  с ЕГН ********** ***, И.Д.Д.  с ЕГН ********** ***, Ж.Г.Д. с ЕГН ********** *** , В.Г.Я.  с ЕГН ********** *** , Д.Г.Д.  с ЕГН ********** *** , Д.С.Д.  с ЕГН ********** *** А, П.Я.Д.  с ЕГН ********** *** , Р.Т.Г. с ЕГН ********** *** , С.Т.Д. с ЕГН ********** *** , С.И.Д.  с ЕГН ********** *** , Д.З.З. с ЕГН ********** *** и Венета Златанова Зехирева с ЕГН ********** ***  на сънаследствените помежду им съсобствени сънаследствени недвижими имоти представляващи земеделски земи  находящи се землището на Село Сан Стефано  Карнобат, обл. Бургаска, а именно:

1. нива от 7, 040 дка в м.Таламбаза  представляваща имот № 019022 по плана на КВС на зелищета на село Сан Стефано , 2. Лозе  от 0, 501  дка в м. Горните лозя  представляващо имот № 020063, 3. нива от 11, 490 5 дка в м. Емешлика  представляваща имот № 021051 по КВС на землището на село Сан Стефано и 4. нива от 7, 300  дка в м. Канарата  представляваща имот № 022016  – всички по плана за земеразделяне на землището на село Сан Стефано  Карнобат при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочените недвижими имоти за всяка една от страните както следва:

За Д.Н.М.  - 4/ 60 ид. части , за Н.Н.Т. – 4/ 60 ид. части  , М.Д.Д. – 4/ 60 ид. части , Р.Д.П.  - 4 / 60 ид. части , И.Д.Д. – 4 / 60 ид. части , Ж.Г.Д. -2/ 60 ид. части  , В.Г.Я. – 2 / 60 ид. части  , Д.Г.Д. – 12 / 60 ид. части , Д.С.Д. – 6/ 60 ид. части ,  П.Я.Д. – 2/ 60 ид. части  , Р.Т.Г. – 2 / 60 ид. части  , С.Т.Д. – 2 / 60 ид. части  , С.И.Д.   - 6/ 60 ид. части , Д.З.З. – 3 / 60 ид. части и Венета Златанова Зехирева – 3/ 60 ид. части  , като НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТАЗИ СЪДЕБНА ДЕЛБА К.Т.К. с ЕГН **********с постоянен адрес *** , тъй като същият няма качествата на наследник – съделител.  

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: