Р Е Ш Е Н И E 154/28.10.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ,  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

 в открито  съдебно заседание, проведено на  двадесет и девети септември  през две хиляди и  шестнадесета година в състав:                 

           

       Районен съдия: Мариела Иванова

*******

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА основание чл.49 СК ***като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение детето К Ч.К. с ЕГН********** на бащата Ч.Н.К. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К Ч.К. с ЕГН********** да бъде при бащата Ч.Н.К. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.А.П. с ЕГН ********** с детето К Ч.К. с ЕГН********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9ч. на съботния ден до 18ч. на неделния ден; първите пет дни от времето, определено за пролетна ваканция, за коледните празници всяка четна календарна година и за новогодишните празници – всяка нечетна календарна година; както и един месец през лятото, когато бащата не в законен платен годишен отпуск до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка.

ОСЪЖДА  А.А.П. с ЕГН ********** *** да заплаща на Ч.Н.К. с ЕГН ********** *** в качеството на баща и законен представител на детето  К Ч.К. с ЕГН********** месечна издръжка в размер на 120лв., считано от предявяването на исковата молба-12.01.2016г. до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

         ОСЪЖДА на основание чл.329, ал.1 ГПК Ч.Н.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса при решаване на делото  в размер на 7.50лв.

         ОСЪЖДА на основание чл.329, ал.1 ГПК А.А.П. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавни такси при решаване на делото  и върху стойността на определената издръжка в размер  на 180.30лв.

ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на К Ч.К. с ЕГН********** издръжка.

Решението в частта, с която е допуснато предварително изпълнение на присъдената издръжка подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението му, в останалата част - в двуседмичен срок от съобщението.

        

                                                                            Районен съдия: