РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 368/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Р.Г.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 27.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника Р.Г.П. с ЕГН ********** ***, че дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сг. 14, телефон: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров - Прокуристи, сумата от 1387.54 лв. (хиляда триста осемдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки), представляваща главница по договор за потребителски паричен кредит PLUS-10198536 от 03.06.2013 г., сумата от 504.97 лева /петстотин и четири лева и 97 стотинки/ - възнаградителна лихва за периода от 05.02.2015 г. до 05.06.2016 г.; сумата от 143.95 лева /сто четиридесет и три лева и 95 стотинки/ - мораторна лихва за периода 05.03.2015 г. до 11.03.2016г, ведно със законната лихва върху главницата, от 06.06.2016 г. до окончателното плащане, за което вземане ищецът се е снабдил срещу ответника със заповед № 106 от 24.03.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 168/2016 г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Р.Г.П. с ЕГН ********** ***,ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сг. 14, телефон: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров - Прокуристи, сумата от 414.77 лева /четиристотин и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща направените от ищеца БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: 130697606, разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Р.Г.П. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сг. 14, телефон: 02/4035193, факс: 02/4899866, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров - Прокуристи, сумата от 340,73 лв. /триста и четиридесет лева и 73 стотинки/, представляваща направените от ищеца БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: 130697606, разноски в заповедното производство. Преписи от решението да се връчат на страните. Решението не подлежи на обжалване.

2

Гражданско дело No 561/2016

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.А.А.

М.Е.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 27.10.2016г.
ВРЪЩА подадената от К.А.А., ЕГН **********,***, чрез пълномощник адв.Гонкова –Трайкова, против Мехмед Е.Т., роден на ***г., гражданин на Република Турция искова молба вх. № 3483/11.08..2016 г., по повод, на която е образувано настоящото дело. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 561 по описа на КРС за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

3

АНД No 207/2016

РДГ

А.Т.О.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.10.2016г.
НП-потвърдено

4

ЧНД No 341/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Д.Д.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.10.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Д.Д.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** *** ***, с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 3631/2015 г. по описа на РС-Бургас, по НОХД № 3899/2015 г. по описа на РС-Бургас, по НОХД № 123/2015 г. по описа на РС-Елхово и по НОХД № 367/2014 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Д.Д.Д. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от пет години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Д.Д.Д. от пет години лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ШЕСТ години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Д.Д.Д. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от шест години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59 ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на шест години лишаване от свобода изтърпяните от осъдения Д. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, както и времето през което същият е бил задържан и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража“ по смисъла на НПК и ЗМВР.
Д.Д.Д.

5

ЧНД No 342/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.А.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.10.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения С.А.Т. – роден на *** ***, ******4, по настоящем в ***, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 1489/2012 г. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 785/2014 г. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 729/2014 г. по описа на РС-Сливен, по НОХД № 123/2014 г. по описа на РС-Елхово и по НОХД № 367/2014 г. по описа на РС-Карнобат.НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.А.Т. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от пет години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода С.А.Т. от пет години лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ШЕСТ години лишаване от свобода.НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.А.Т. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от шест години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59 ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на шест години лишаване от свобода изтърпяните от осъдения Т. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, както и времето през което същият е бил задържан и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража“ по смисъла на НПК и ЗМВР.
С.А.Т.

6

ЧНД No 344/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Г.Н.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.10.2016г.
Г.Н.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Г.Н.Г. - роден на *** ***, ***, ***, постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***-ляв, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 403/2015 г. по описа на РС Карнобат, по НОХД № 153/2016 г. по описа на РС Карнобат и по НОХД № 337/2016 г. по описа на РС Карнобат.НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Г.Н.Г. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо наказание от три месеца лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада от горепосоченото определено общо най-тежко наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода от Г.Н.Г. по горепосочените НОХ Дела: НОХД № 403/2015 г. по описа на РС Карнобат и НОХД № 153/2016 г. по описа на РС Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал. 2, вр. чл. 59 ал.1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание от три месеца лишаване от свобода, времето през което осъденият Г.Н.Г. е бил задържан по Закона за МВР, считано от 30.10.2015 г. до 31.10.2015 г.

7

НОХД No 387/2016

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

М.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 27.10.2016г.
Подсъдимият М.Х. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 14.10.2016 г., около 08.30 часа в гр.Карнобат до „зеленчуков пазар“ в близост до х-л „Карнобат“, се заканил с убийство на другиго- на С.Г.Г. от гр.Карнобат, насочвайки и натискайки пистолет в главата му в областта на лявото слепоочие и заканвайки се с думите „Ще те убивам, педераст!“; „Ще те гръмна!“, като това заканване е възбудило основателен страх у С.Г.Г. от гр.Карнобат за осъществяването му. - престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл - престъпление по чл.144, ал.3, във вр.ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.Х. за извършеното престъпление по чл. 144, ал.3, вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т.2, б. „б“ от НК наказание ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД включващ удръжки върху възнаграждението на М.Х. в размер на 10 на сто в полза на държавата за ШЕСТ МЕСЕЦА по месторабота – управител на търговско дружество „МАНЕ-97“ ООД, ЕИК:200739694.
М.Х.
В законна сила от 27.10.2016г.

8

НОХД No 387/2016

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

М.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 27.10.2016г.
На основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК отнема в полза на държавата вещите послужили за извършване на престъплението, а именно - Газ-сигнален револвер „Ekol Viper 2,5“ калибър 9мм с № E2VP-1550223. 6 бр. патрони с негърмян капсул, с метални гилзи от които 5 бр. с изписан надпис „WEDIE 9 mm RK CS“ и 1 бр. с надпис „WEDIE 9 mmCN“ с пластмасови тапи. Всички здрави, не гърмяни, намиращи се на съхранение в РУ-Карнобат. Постановява вещественото доказателство 1 бр. документ издаден от ОД на МВР-Сливен по Приложение №13, с поставен син мокър печат представляващ Удостоверение за уведомление издадено на М.Х. за притежание на Газ-сигнален револвер „Ekol Viper 2,5“ калибър 9мм с № E2VP-1550223 да остане към НОХД № 387/2016 г. по описа на РС-Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по чл. 53, ал.1, б.”а” от НК може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.Х.

9

НОХД No 411/2016

Квалифицирани състави на кражба

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

К.Г.В.,
Г.Г.В.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 27.10.2016г.
1. Обвиняемият Г. Г. В. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ – ро, т.5 и т.8, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това че: през периода 01.02.2012г.-25.02.2012г. в гробищни паркове в с. Деветак, Бургаска област и с. Деветинци, Бургаска област при условията на продължавано престъпление чрез използване на техническо средство – режещ инструмент след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с К.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай отнел от гробове на покойниците – Й.С.М. и А.М.М. чужди движими вещи – оградни решетки представляващи: 4 бр. модула, два от които с размери с дължина 3,20 м. и ширина 1 м., а другите два с размери дължина 2,50м и ширина 1 м, изработени от винкелни рамки с профил на винкела 2,5/2,5 см. и от рифелно арматурно желязо Ф14, както и 1 бр. правоъгълен железен модул, с размери дължина 2 метра и ширина 1 метър, състоящ се от рамка направена от винкел и мрежа от плътно желязо, всички вещи на обща стойност – 210.00 лв. /двеста и десет лева/, от владението на собствениците С.Й.М. от гр. Бургас и М.С.А. от с. Деветак, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като: - на неустановена дата през периода 01.02.2012г.-18.02.2012г. в гробищен парк в с. Деветак, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с К.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай отнел от гроб на покойника А.М.М. чужда движима вещ – оградна решетка, представляваща 1 бр. правоъгълен железен модул, с размери дължина 2 метра и ширина 1 метър, състоящ се от рамка направена от винкел и мрежа от плътно желязо на стойност – 60.00 лв. /шестдесет лева/ от владението на собственика М.С.А. от с. Деветак, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и - на неустановена дата през периода 01.02.2012г.-25.02.2012г. в гробищен парк в с. Деветинци, Бургаска област чрез използване на техническо средство – режещ инструмент след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с К.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай отнел от гроб на покойника – Й.С.М. чужди движими вещи – оградни решетки, представляващи: 4 бр. модула, два от които с размери с дължина 3,20 м. и ширина 1 м., а другите два с размери дължина 2,50м и ширина 1 м, изработени от винкелни рамки с профил на винкела 2,5/2,5 см. и от рифелно арматурно желязо Ф14- всички вещи на стойност – 150.00лв /сто и петдесет лева/ от владението на собственика С.Й.М. от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 2. Обвиняемият К. Г. В. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4 предл. ІІ – ро, т.5, т. 7 и т.8, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК за това, че през периода 01.02.2012г.-25.02.2012г. в гробищни паркове в с. Деветак, Бургаска област и с. Деветинци, Бургаска област при условията на продължавано престъпление и повторност в немаловажен случай чрез използване на техническо средство – режещ инструмент след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Г.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай отнел от гробове на покойниците – Й.С.М. и А.М.М. чужди движими вещи – оградни решетки, представляващи: 4 бр. модула, два от които с размери с дължина 3,20 м. и ширина 1 м., а другите два с размери дължина 2,50м и ширина 1 м, изработени от винкелни рамки с профил на винкела 2,5/2,5 см. и от рифелно арматурно желязо Ф14, както и 1 бр. правоъгълен железен модул, с размери дължина 2 метра и ширина 1 метър, състоящ се от рамка направена от винкел и мрежа от плътно желязо, всички вещи на обща стойност – 210.00 лв. /двеста и десет лева/, от владението на собствениците С.Й.М. от гр. Бургас и М.С.А. от с. Деветак, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като: - на неустановена дата през периода 01.02.2012г.-18.02.2012г. в гробищен парк в с. Деветак, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Г.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай и при условията на повторност в немаловажен случай отнел от гроб на покойника А.М.М. чужда движима вещ –оградна решетка, представляваща 1 бр. правоъгълен железен модул, с размери дължина 2 метра и ширина 1 метър, състоящ се от рамка направена от винкел и мрежа от плътно желязо на стойност – 60.00 лв. /шестдесет лева/ от владението на собственика М.С.А. от с. Деветак, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и - на неустановена дата през периода 01.02.2012г.-25.02.2012г. в гробищен парк в с. Деветинци, Бургаска област чрез използване на техническо средство – режещ инструмент след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Г.Г.В. с ЕГН ********** *** в немаловажен случай и при условията на повторност в немаловажен случай отнел от гроб на покойника – Й.С.М. чужди движими вещи – оградни решетки, представляващи 4 бр. модула, два от които с размери с дължина 3,20 м. и ширина 1 м., а другите два с размери дължина 2,50м и ширина 1 м, изработени от винкелни рамки с профил на винкела 2,5/2,5 см. и от рифелно арматурно желязо Ф14- всички вещи на стойност – 150.00лв /сто и петдесет лева/ от владението на собственика С.Й.М. от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 3.Престъплението е извършено от обвиняемия Г. Г. В. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 4. Престъплението е извършено от обвиняемия К. Г. В. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 5. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Г. Г. В. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Г. Г. В. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 6. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия К. Г. В. се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия К. Г. В. наказание в размер на осем месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 7.Веществени доказателства – няма. 8.Разноските по делото в размер на 30,00 лева за извършена съдебна оценителна експертиза ще бъдат платени по равно от обв.Г.Г.В. и обв.К.Г.В.. 9.Имуществени вреди-210,00 лева-възстановени.
К.Г.В.
Г.Г.В.
В законна сила от 27.10.2016г.

10

НОХД No 411/2016

Квалифицирани състави на кражба

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

К.Г.В.,
Г.Г.В.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 27.10.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на Г.Г.В. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 07-121/2012 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОТМЕНЯ наложената на К.Г.В. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 07-121/2012 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
К.Г.В.
Г.Г.В.