Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 117 / 24.10.2016г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.......167...........по описа за...............2016................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от М.  Т.Б.   против наказателно постановление № 02-18 от 16.05.2016  година  на Началник отдел Рибарство и контрол – Черно море  при Изпълнителна  агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас    с което на горепосочения жалбоподател  за извършено  административно нарушение по чл.  50 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите   е   наложено административно наказание глоба    в размер на  1000  лв. на основание чл. 86 от същия закон  и на основание чл. 90 ал.1 от същия закон е постановено отнемането в полза на Държавата на  13 бр. чувала  с хрилни мрежи  / които мрежи са мокри  и всяка една от тях е с дължина 70 м., 1 бр. гумена лодка , 1 бр. извънбордов двигател Меркюри  и 134, 200 кг. риба от вида пъстър толстолоб.

          Жалбоподателят посочен по- горе   е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление  и затова   моли съдът да отмени  така обжалваното от него наказателно постановление . Същият освен това въвежда и други основания за отмяна на процесното наказателно постановление , а именно , че същото е издадено при неспазване и в  противоречие с материалния и процесуалния закони.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  се явява лично , като чрез процесуалният си представител  поддържа жалбата и моли съдът да отмени издаденото срещу него наказателно постановление.Алтернативно същият изразява искане  , ако съдът не отмени изцяло процесното наказателно постановление , да го измени респ. отмени в частта му на отнемането в полза на Държавата на процесните вещи , собственост на жалбоподателя.

          За административнонаказващия орган редовно призован    се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание , като същият       взема категорично становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава .      

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обжалваното от жалбоподателя  М.Т.Б. наказателно постановление № 02-18 от 16.05.2016  година  на Началника на отдел Рибарство и контрол- Черно море Бургас към Главна дирекция Рибарство и контрол  при Изпълнителна агенция  по рибарство и аквакултури гр. Бургас   е издадено въз основа на АУАН №  В 0007651 от 18.11.2015 година  който констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 18.11.2015   година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата  в 03.40 часа  при извършена проверка на изхода на  село Прилеп , Община Сунгурларе , обл. Бургаска , посока  Бургас – Шумен,  на черен път  излизащ от язовир Камчия  се установило , че жалбоподателят М.Б. управлявал автомобил  в който превозвал 13 чувала хрилни мрежи , които били мокри , 8 бр. риби толстолоб  с дължина всяка едно  от 1 метър , измерени с лицензирана рулетка № 990944437, 1 бр. гумена лодка  и 1 бр. двигател Меркюри   с което негово виновно извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.50 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите    , като затова му е    наложено административно наказание глоба   в размер на 1000 лв. на основание чл. 86 от същия закон и на основание чл.90 ал.1 от същия закон  е постановено отнемане в полза на Държавата  на вещите послужили за извършване на нарушението – постановено отнемането в полза на Държавата на  13 бр. чувала  с хрилни мрежи  / които мрежи са мокри  и всяка една от тях е с дължина 70 м., 1 бр. гумена лодка , 1 бр. извънбордов двигател Меркюри  и 134, 200 кг. риба от вида пъстър толстолоб  .

          Видно от събраните по делото доказателства - показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Д.П., Н.К. и З.Г.  , които се явяват очевидци на извършеното от жалбоподателя ,  може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение , описано в съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление .Съдът кредитира тези показания като достоверни тъй като същите се подкрепят изцяло от приложените към делото писмени доказателства – приемо- предавателен протокол от 19.11.2015 г. и потвърдителна бележка № 057850 от 19.11.2015 г. на предприятие Екарисаж – Варна ЕООД , от които е видно , че същата отнета в полза на Държавата риба – пъстър толстолоб е предадена на екарисаж за унищожаване . Същите показания се потвърждават и от приложените два броя гаранционни карти  за собствените на жалбоподателя надуваема лодка  модел ProMarine IF 330  и извънбордови двигател  Меркюри модел Me – F 6 M .   По този начин съдът установи , че по  делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесното адм. нарушение   , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  жалбоподател е извършител на същото адм. нарушение ,  за което правилно и законосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание. Тука следва да се посочи, че АУАН е съставен в присъствието на нарушителя, което той не  оспорва , за който факт свидетелстват горепосочените свидетели  , чиито показания като  неоспорени от никой съдът кредитира като абсолютни достоверни и обективни доказателства,което сочи, че този АУАН респ. е бил  съставен веднага след  откриването на извършеното адм. нарушение от жалбоподателя и то в негово присъствие ,като същият се е запознал с негои е  получил същия.

    Освен това съдът намира, че  обжалваното наказателно постановление  и съответния АУАН не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН вкл. и чл. 42 от ЗАНН и чл. 52 и сл. от ЗАНН тъй като в тях точно е посочено извършеното адм. нарушение , обстоятелствата при които то е извършено, това , че жалбоподателят е негов извършител  и са приложени достатъчно доказателства , които го потвърждават и затова и съдът намира , че не е нарушена от адм. наказващия орган материалните разпоредби на ЗРА  и респективно процесуалните  разпоредби на  ЗАНН   и в случая и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно .Тука следва да се спомене, че адм. наказващия орган и актосъставителя на АУАН са описали точно извършеното от жалбоподателя адм. нарушение , по смисъла на  самия материален закон – разпоредбата на чл. 50 ал.1  от ЗРА, като са посочени и вещите послужили за извършването на адм. нарушение- за които е постановено отнемане в полза на Държавата и които са веществени доказателства , като с последните се доказва, че действително жалбоподателят  е управлявал автомобил с който е превозвал хваната в язовир Камчия жива риба – пъстър толстолоб без същото превозно средство да е било лицензирано по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност . Не се установиха никакви нарушения твърдяни от жалбоподателя в същите актове- АУАН и НП и съдът намира, че същите са издадени в изпълнение на ЗАНН , като същите са издадени и в изпълнение и то точно на материалния закон- ЗРА. Тука следва да се добави от съда в тази същата връзка следното : извършената проверка и процесния АУАН са съставени от съответните компетентни лица – служители на ГД Рибарство и контрол при ИАРА гр. Бургас   които имат такива правомощия да извършват същите действия за проверка на жалбоподателя и като такива същите при осъществяването на техните трудови задължения не могат да си позволят да не контролират незаконните превози на жива риба  в поверените им райони и да не санкционират съответните нарушители . Жалбоподателят твърди освен това , че АУАН се явява неправилен и респ. и незаконосъобразен тъй като адм. наказващия орган не е приложил точно материалния закон респ. не е посочил точното приложение на  нарушената от жалбоподателя адм. наказателна разпоредба като  последният сочи , че тя следва да бъде посочена и в двата писмени акта- АУАН и НП и че по този начин същите се явяват незаконосъобразни. Съдът намира, че посочвайки само нарушената разпоредба и алинея от ЗРА е достатъчно индивидуализирано и посочено и адм. нарушение и съответната адм. наказ. санкция и не е нужно да се посочва и съответното приложение на тази правна норма . По този начин не е нарушено правото на защита на жалбоподателя и съдът намира, че адм. наказващия орган е извършил напълно законосъобразно своите правомощия в тази насока.В тази връзка съдът намира, че последният закон –ЗРА  е предвидил изрично в своя специална разпоредба – чл. 90 ал.1 , че при нарушение на разпоредбата на чл. 86 от същия закон  рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата и съдът намира, че тази разпоредба дерогира общата разпоредба  по чл.20 ал.4 от ЗАНН , тъй като в самия специален закон е посочено, че тези вещи следва да се отнемат в полза на Държавата. Тука съдът намира, че следва да посочи, че стойността на уловената от жалбоподателя риба е на стойност 402, 60 лв., а стойността на вещите които следва да се отнемат в полза на Държавата е 3541 лв. , като тази  разлика не е голяма и не е дори в десетки пъти , като по този начин , в случая не следва да се приложи дори и разпоредбата чл. 20 ал.4 от ЗАНН.

 Съдът намира, с оглед на гореизложеното , че не се доказаха за верни направените възражения от страна на жалбоподателя за незаконосъобразност на процесните АУАН и НП и че не са налице нарушения на процесуалния закон при осъществяването на цялото адм. наказателно производство спрямо същия , както и не са налице нарушения и на материалния закон – ЗРА от страна на наказващия орган.

Съдът намира, че случая не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН съобразно събраните по делото доказателства и затова ако административнонаказващия орган не е приложил същата разпоредба , то съдът след като намери, че са  налице предпоставките за това , само  на това същото основание да отмени  наказателното постановление, поради издаването му в противоречие на закона.Съдът намира, че  преценката на административнонаказващия орган  за  „ маловажност „  по смисъла на чл. 28 от ЗАНН на извършеното от жалбоподателя се прави  по законосъобразност  и това същото подлежи на съдебен контрол и тъй като това – преценката дали случая е маловажен и дали това е преценено по законосъобразност от адм. наказващия орган, подлежи на съдебен контрол от страна на настоящия съд тъй като последния е инстанция  по съществото на спора . Дали случая е маловажен съдът се ръководи от нормата на чл. 9 ал.2 от НК към която препраща разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН , като в случая тази разпоредба чл. 9 ал.2 от НК  и обстоятелствата  изключващи отговорността са приложими и към  административнонаказателния  процес. Затова същата норма- чл. 9 ал.2 от НК  е обстоятелство изключващо отговорност  вкл. и адм. наказателната по отношение на жалбоподателя. Като съобрази доказателствата по делото  настоящия съд намира, че в случая не следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН тъй като  случаят не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН  понеже адм. нарушение е формално и поради това съдът не може да прецени дали това формално съответно процесно нарушение, респ. деянието  е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК във връзка с чл. 11 от ЗАНН тъй като в случая съобразно по естеството му не може да се преценят неговите  общественоопасни последици . В случая законът е постановил, че с осъщественото от жалбоподателя действие в определения от закона срок  е достатъчно само неговото наличие респ. извършване за да възникне съответната административнонаказателна отговорност  на жалбоподателя ,  макар да не бъдат увредени никакви права  и съответно установения в страната правов ред , нито пък съответни конкретни права , то по своята форма е адм. нарушение . Затова съдът намира, че дори въпреки , че по  делото има  доказателства , че от извършеното от жалбоподателя има настъпил вредоносен резултат по отношение на който и да било правен субект в Р България и същото има обществена опасност, то с неговото формално извършване законът е постановил, че същото е адм. нарушение . Съдът намира , че  това извършено от жалбоподателя наказуемо деяние не предполага настъпване на каквито и да са били вредни последици, за да е възможно тяхната липса или незначителност да обуслови приложението от настоящия съд на чл. 28 от ЗАНН по отношение на процесното наказателно постановление. Затова и в случая съдът намира, че извършеното от жалбоподателя е адм. нарушение и не е маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и не може да се отмени и на това искано от жалбоподателя основание процесното наказателно постановление .Затова в случая съдът намира, че следва да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил горепосоченото адм. нарушение   и  за  което напълно  правилно на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение – глоба в  минималния размер предвиден в чл. 86 ал.1   от ЗРА  , а именно – глоба в размер на 1000 лв. и е постановено отнемане в полза на Държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – посочени по- горе и това са уредите, средствата и приспособленията, с които уловената  риба е придобита, се отнемат в полза на държавата  , поради което същото наказателно постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено изцяло.

           

          Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

         

         

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло  наказателно постановление № 02-18 от 16.05.2016  година  на Началника на отдел Рибарство и контрол- Черно море Бургас към Главна дирекция Рибарство и контрол  при Изпълнителна агенция  по рибарство и аквакултури гр. Бургас което   е издадено въз основа на АУАН №  В 0007651 от 18.11.2015 година  № 847    от 16.10.2015  година  на Директора на РДГ – Бургас  с което на М.Т.Б.   с ЕГН ********** ***  , за извършено  административно нарушение  на дата 18.11.2015  г. на  разпоредбата на чл.50 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите     му е    наложено административно наказание глоба   в размер на 1000 лв. на основание чл. 86 от същия закон и на основание чл.90 ал.1 от същия закон  е постановено отнемане в полза на Държавата  на вещите послужили за извършване на нарушението – постановено е отнемането в полза на Държавата на  13 бр. чувала  с хрилни мрежи  / които мрежи са мокри  и всяка една от тях е с дължина 70 м./ , 1 бр. гумена лодка , 1 бр. извънбордов двигател Меркюри  и 134, 200 кг. риба от вида пъстър толстолоб  , като напълно законосъобразно.

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: