РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 63/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Л.Г.И.П.

К.Г.П.,
Б.С.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 21.10.2016г.

2

Гражданско дело No 439/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.В.К.

В.М.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.10.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА В.М.К., ЕГН - **********,***,да заплаща месечна издръжка в размер на 120.00(сто и двадесет) лева на непълнолетното си дете Н.В.К.,ЕГН - **********,считано от 27.06.2016 година до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване,както и издръжка за минало време,а именно-за периода от 27.06.2015 година до 27.06.2016 година,също в размер на 120.00(сто и двадесет)лева,които суми да се получават от В.Е.Е. , ЕГН - **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете. ОТХВЪРЛЯ предявените искове по чл.144 и чл.149 от СК в останалите им части до размер на 150 лева като неоснователни и недоказани. ДОПУСКА на основание чл.242,ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. ОСЪЖДА В.М.К., ЕГН - **********,***, да заплати на държавата-държавна такса върху размерите на присъдените издръжки за минало и бъдеще време в размер общо на 230.40 (двеста и тридесет лева и четиридесет ст.)лева,както и сумата 10(десет) лева също държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи,които суми да се приведат по бюджетната сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

Гражданско дело No 490/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.И.И.,
Н.М.В.,
Й.М.И.,
Ж.М.К.,
С.А.Х.,
А.А.К.,
Л.Г.В.,
С.С.К.,
С.А.П.,
К.А.П.,
Р.И.В.,
В.Р.К.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА за установено по отношение на Община-град Карнобат,че С.М.роден на *** ***,е починал на 16.03.1955 година в село Кликач, Община Карнобат,Област Бургас. ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община-град Карнобат за съставяване на акт за смърт на С. Манолов К. /Славов/. Настоящото решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на молителя,на районния прокурор и на заинтересованото учреждение Община-град Карнобат пред Бургаския окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

4

Гражданско дело No 491/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.И.И.,
ОБЩИНА КАРНОБАТ,
Р.И.В.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА за установено по отношение на Община-град Карнобат,че М И.,родена на *** ***,е починала на 13.05.1946 година в село Кликач,Община Карнобат,Област Бургас. ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община-град Карнобат за съставяване на акт за смърт на М И.. Настоящото решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок,считано от днес за молителя и районния прокурор и от съобщаването му на заинтересованото учреждение Община-град Карнобат пред Бургаския окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

5

Гражданско дело No 661/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

О.М.М.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 21.10.2016г.