РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 315/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.Н.Б.

Н.С.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.10.2016г.

2

АНД No 179/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.С.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.10.2016г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.С.П. с ЕГН **********,***, от наказателна отговорност по чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс, за това, че от 07.11.2014 г. до 22.03.2016 г. в гр. Карнобат, на ул. А. № 62, Бургаска област, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, не навършило 16 годишна възраст – с непълнолетната А.Б. Й. с ЕГН ********** от гр. Карнобат, като на 11.07.2016 г. е последвал брак между мъжа и жената, поради което и на основание чл. 191, ал.4, вр. ал. 1 НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
С.С.П.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.С.П. с ЕГН **********,***, от наказателна отговорност по чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс, за това, че от 07.11.2014 г. до 22.03.2016 г. в гр. Карнобат, на ул. А. № 62, Бургаска област, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, не навършило 16 годишна възраст – с непълнолетната А.Б. Й. с ЕГН ********** от гр. Карнобат, като на 11.07.2016 г. е последвал брак между мъжа и жената, поради което и на основание чл. 191, ал.4, вр. ал. 1 НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
Мотиви от 20.10.2016г.

3

ЧНД No 340/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.И.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 20.10.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения С.И.С. … едно общо най-тежко наказание от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 115/2013 г. по описа на РС-Елхово, НОХД № 2361/2013 г. по описа на РС-Бургас, НОХД № 123/2014 г. по описа на РС-Елхово и НОХД № 367/2014 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.И.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от пет години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода С.И.С. от пет години лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ШЕСТ години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.И.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от шест години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59 ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на шест години лишаване от свобода изтърпяните от осъдения С. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, както и времето през което същият е бил задържан и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража“ по смисъла на НПК и ЗМВР.
С.И.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения С.И.С. … едно общо най-тежко наказание от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 115/2013 г. по описа на РС-Елхово, НОХД № 2361/2013 г. по описа на РС-Бургас, НОХД № 123/2014 г. по описа на РС-Елхово и НОХД № 367/2014 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.И.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от пет години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода С.И.С. от пет години лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ШЕСТ години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения С.И.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от шест години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59 ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко увеличено наказание в размер на шест години лишаване от свобода изтърпяните от осъдения С. наказания лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела, както и времето през което същият е бил задържан и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража“ по смисъла на НПК и ЗМВР.

4

НОХД No 350/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.Ж.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 20.10.2016г.
С.Ж.К.
На осн.чл. 343б, ал. 1 от НК, на подсъдимият С.Ж.К. се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл. 66, ал. 1 от НК се определя изпитателен срок в размер на ТРИ ГОДИНИ, както и наказание „Глоба” в размер на 100 лева. На осн. чл. 343г от НК подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59 НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред.

5

НОХД No 383/2016

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.И.В.,
Н.З.Г.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 20.10.2016г.
В.И.В.
На осн.чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия В.И.В. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода , определено на обвиняемия В.И.В. за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Н.З.Г.
На осн.чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв.Н.З.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 20.10.2016г.

6

АНД No 385/2016

Производство по УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

А.А.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 20.10.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на А.А.Т. , ЕГН:**********, постоянен и настоящ адрес: *** административното наказание „ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева” . ОСЪЖДА А.А.Т. , ЕГН:**********, постоянен и настоящ адрес: *** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от постановяването му пред Бургаския окръжен съд, като при евентуално обжалване делото ще бъде разгледано на 24.10.2016 година в 14.00 часа. ЗА ПОСОЧЕНИТЕ по-горе дата и час нарушителката е уведомена в днешното съдебно заседание. ЗА СЪЩАТА дата и час да се уведоми и съответния прокурор. ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. Карнобат, за сведение.
А.А.Т.
Мотиви от 20.10.2016г.
В законна сила от 22.10.2016г.