РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 194/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Д.Е.

Д.М.Е.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.10.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ размера на издръжката определена със съдебно решение № 123 от 06.04.2004 г. по гр.д. № 703/2003 год. по описа на Районен съд гр. Карнобат и ОСЪЖДА Д.М.Е. да заплаща на детето си М.Д.Е. чрез нейната майка и законен представител А.А.А. , начиная от 01.04.2016 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска .