РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 198/2016

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Х.Н.Л.

Н.Р.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 27.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : Отменя разпореждането си № 1358/29.08.2016 година. Исковата молба,ведно с приложенията към нея да се върне на ищеца Х.Н.Л.,ЕГН-**********,***,действаща чрез особения си представител адв.В.Г.Г. от БАК,с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 198/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на ищеца. РАЙОНЕН СЪДИЯ :