РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 246/2016

МВР

М.К.К.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 20.9.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0282-000151/17.05.2016 година на началник група към ОДМВР Бургас,РУ-град Карнобат,на жалбоподателя М.К.К.,ЕГН-**********,***,за нарушение разпоредбата на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП са наложени административните наказания “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.174,ал.1 също от ЗДвП,а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети десет контролни точки. ОСЪЖДА М.К.К.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Районен съд-град Карнобат сумата 5(пет) лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено