РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1146/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.Л.Г.П.

А.Д.Н.,
Л.Д.Н.,
В.Д.Н.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.9.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК прекратява производството по гражданско делото № 1146/2015 г. и внася същото в архива. ОСЪЖДА К.Л.Г.-П., ЕГН *********** ***, да заплати държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на Районен съд-град Карнобат,както и сумата 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума също да се преведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА А.Д.Н., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на Районен съд-град Карнобат,както и сумата 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума също да се преведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА Л.Д.Н., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на Районен съд-град Карнобат,както и сумата 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума също да се преведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА В.Д.Н., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на Районен съд-град Карнобат,както и сумата 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума също да се преведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.

2

АНД No 221/2016

Други административни от наказателен характер дела

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 19.9.2016г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 8/17.07.2014 година на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,с адрес : град София,бул.”Княз Дондуков” № 8-10,с което на жалбоподателя „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов" № 37, вписано в Търговския регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Чемширов, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер, в качеството им на членове на съвета на директорите на дружеството,е наложена имуществена санкция в размер на 20000 лева на основание чл.206,ал.1 от Закона за енергетиката. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов" № 37, вписано в Търговския регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 115552190, представлявано от Гочо Чемширов, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер, в качеството им на членове на съвета на директорите на дружеството,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

АНД No 245/2016

РИОСВ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РИОСВ ГР.БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 19.9.2016г.
НП-потвърдено

4

НОХД No 337/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.Г.И.,
Г.Н.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 19.9.2016г.
С.Г.И.
На осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.І-во, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Г.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Г.Н.Г.
На осн. чл. 195, ал. 1, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Г.Н.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Г.Н.Г. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 19.9.2016г.

5

НОХД No 337/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.Г.И.,
Г.Н.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 19.9.2016г.
ОТМЕНЯ наложените на обвиняемите С.Г.И. с ЕГН ********** и Г.Н.Г. с ЕГН **********, мерки за неотклонение – ПОДПИСКА.
С.Г.И.
Г.Н.Г.

6

НОХД No 338/2016

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.А.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.9.2016г.
СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 240 ОТМЕНЯ наложената на А.А.К. с ЕГН **********,***, с настоящ адрес и адрес ***, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 282 ЗМ-122/2015 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.А.К.

7

НОХД No 338/2016

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.А.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 19.9.2016г.
1. Обвиняемият А.А.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 191, ал.1 от НК, за това че: като пълнолетно лице, без да е сключил брак, от 29.02.2014 г. до 06.02.2016 г. в с.Раклица, Бургаска област заживял съпружески с лице от женски пол- М.З.Б. с ЕГН ********** *** на 14 години, ненавършила 16-годишна възраст. 2. Престъплението е извършено от обвиняемия А.А.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54 от НК на обвиняемия А.А.К. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване на обвиняемия А.А.К. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, • 300 /ТРИСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни по постоянния адрес на обв. А.А.К. чрез обявяване на съдебния акт на видно място в кметство с.Градец, община Котел, Сливенска област за срок от 30 дни. 4.Веществените доказателства – няма. 5.Разноски по делото- няма 6.Имуществени вреди – няма.
А.А.К.