РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 334/2016

Привилегирован състав на длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.Д.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 16.9.2016г.
Г.Д.А.
На осн. чл.205 ал.1 т.1 вр.чл. 201 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обвиняемата Г.Д.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице, два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. - сто и двадесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
В законна сила от 16.9.2016г.

2

НОХД No 334/2016

Привилегирован състав на длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.Д.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 16.9.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемата Г.Д.А., с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Г.Д.А.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемата Г.Д.А., с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.