РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 332/2016

Производство по УБДХ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СУНГУРЛАРЕ

С.М.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.9.2016г.
НА основание чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ налага на С.М.С. , ЕГН:**********,*** административното наказание – „ЗАДЪРЖАНЕ в СТРУКТУРНОТО ЗВЕНО НА МВР“ към ОД на МВР гр.Бургас, респективно „Дом за временно настаняване на пълнолетни лица“ – град Бургас за срок от ДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/ или протестиране в срок до 24-часа, считано от постановяването му пред Бургаския окръжен съд, като при евентуално обжалване или протестиране делото ще бъде разгледано на 19.09.2016 г. от 14.00 ч. За посочената по-горе дата и час нарушителят е уведомен в днешното съдебно заседание. ЗА СЪЩАТА дата и час да се уведоми и съответния прокурор. ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. Сунгурларе, за изпълнение.
С.М.С.
Мотиви от 15.9.2016г.
мотиви